Delsystem: Ostörd budgivning i Bridge World Standard 1 över 1.

 

Ursprung: Bridge World sammanställer Bridge World Standard (BWS), som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns olika synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Definitioner: Med balanserad fördelning avses (4333), (4432) eller (5332). Ett

 

Beskrivning

I det följande antas att sh ej passat i förhand om inte detta särskilt anges.

 

Efter sh:s färgbud på 1-tricksnivån visar öh:s enkla höjning en minimal öppning med 3+stöd. Med 4351 eller 4315 skall öh återbjuda 1ª efter sh:s 1©.

 

Efter sh:s 1-över-1-svar och öh:s enkla återbud i ny färg:

a) 2NT eller 3 i tidigare bjuden färg är inviterande.

b) Ett bud i fjärde färg, som är antingen reverse eller på 3-tricksnivån är utgångskrav.

c) Ett bud i fjärde färg som inte är reverse och på 2-tricksnivån är {krav för en rond och sh må passa om öh bjuder på 2-läget i sh:s första färg, 2NT eller någon egen färg på lägsta nivå [default]}{utgångskrav [leaf]}.

d) Ett bud 1 tricknivå högre än fjärdefärgbud, som inte är utgångskrav visar 5-5 och är utgångskrav (för att invitera med samma fördelning bjuder sh fjärdefärgen 2 gånger).

e) Ett bud 1 tricknivå högre än utgångskrävande fjärde färg är splinter.

f) Efter 1§-1¨-1©-? {visar 1ª spaderfärg och är likvärdigt med 1-över-1-svar medan 2ª är ett artificiellt fjärdefärgbud [default]} {är 1ª ett fjärdefärgbud men kan vara svagt [leaf]}.

 

Efter öppnarens 1NT-återbu:

a) Sh:s återbud på 2-läget med lägsta objudna lågfärg är ett artificiellt krav och visar åtminstone utgångsinviterande styrka. Öh:s prioriteter därefter är att visa 3-stöd i sh:s först bjudna färg, visa 4 kort i den objudna högfärgen, visa minimum med billigaste annat bud, visa maximum med något annat. Sh:s nästa bud är krav om det inte är på 2-tricksnivån i hans först bjudna färg, 2NT eller en höjning till 3-tricksnivån av den högfärg öh senast bjöd.

b) Sh:s återbud med 3 i lägsta objudna lågfärg är svagt.

 

Efter 1-över-1 och öppnarens ombud av egen färg:

a) Bud i tredje färg, som är reverse eller på 3-läget är utgångskrav.

b) Bud i tredje färg, som ej är reverse och på 2-läget är krav för en rond och sedan må sh passa om öh bjuder sh:s först bjudna färg på 2-läget eller på 3-läget i egen bjuden färg.

c) Ett hopp till 3-läget i ny färg, som inte är reverse är naturligt (5-5 eller bättre) och utgångskrav (för att invitera med samma fördelning bjuder sh först på 2-läget i tredje färg och sedan på 3-läget i samma färg).

d) Ett bud 1 tricknivå högre än ett utgångkrävande bud på 3-läget är splinter.

 

Efter 1-över-1 och öh:s reverse, är varje bud av sh utgångskrav utom om han bjuder om sin färg samt det lägre av buden fjärde färg och 2NT.

 

Efter 1-över-1 och öh:s (utgångskrävande) hoppande borttag fortsätter budgivningen naturligt.

 

Efter 1-över-1 i högfärg och öh:s enkla höjning:

a) En återhöjning och 2NT är naturliga och inviterande.

b) Ett bud på 3-läget i öh:s första färg är krav för en rond om denna färg var en lågfärg.

c) 1©-1ª-2ª-3© är utgångskrav

 

Efter sh:s 1-över-1 och öh:s återbud med 2NT:

a) Sh:s 3§ är artificiellt och öh bjuder 3¨ om han inte har 3-stöd i sh:s först bjudna färg. Sh:s bud efter öh:s 3¨-svar är okrav om det innebär ombud på 3-läget av den först bjudna färgen eller är ett lägre bud. Högre bud är utgångskrav och “pick a game“ om det är möjligt. Annars är det checkback för att hitta 8 kort i högfärg om detta är möjligt. I annat fall konverterar det 3§-budet till att visa äkta färg.

b) Svarshandens 3¨ {visar stöd i öh:s lågfärg [default]} {visar ruterfärg [leaf]}

 

Efter 1ª-1NT-2§:

Sh:s 2¨ är {Bart, artificiellt och temporärt antydande 5-korts hjärter. Öh svarar nu 2© med 2-korts hjärter. Om sh därefter fortsätter med nytt bud (2ª, 2NT, 3§ eller 3¨ visar han starkare kort än om han bjudit dessa bud utan omvägen över 2©[default].} {naturligt [leaf].}

 

Efter sh:s 1NT och öh:s reverse:

Sh:s återbud med 2NT, bud på 3-läget i öh:s först bjudna färg och bud på 3-läget i ny färg, som är lägre än öh:s första färg är okrav.

 

Efter sh:s 1-över-1 och därpå följande hopp till 4-läget i öh:s lå är

a) splinter om öh återbjöd ny färg utan hopp.

b) naturligt och krav efter det att öh bjöd om sin färg med eller utan hopp.

 

Efter pass i förhand:

Ett bud i tredje färg eller bud i fjärde färg är inte krav för så vitt buden inte är reverse.

 

Version & datum:

1 - 2003-05-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius