Delsystem: Morotsang original

 

Ursprung: Anders Morath och Sven-Olov Flodqvist

 

Skapat datum: Början av 1970-talet i ett Acol-system och därefter den första sangmetoden i Morotsklövern.

 

Syfte: Många sangsystem arbetar huvudsakligen med ett enkelriktat informationsflöde. Eftersom sangöppnaren börjat beskriva sin hand fortsätter man med den kartläggningen. Efos-sangen var ett typexempel på detta men även många varianter på Stayman fungerar på samma sätt.

 

De principer för samarbete i budgivningen, som annars tillämpas i moderna budsystem, följs alltför sällan efter öppningsbudet 1NT. Ändå är det ofta så att just en balanserad hand har bättre förutsättningar än en svitad partner att bedöma anpassningen.

 

I detta sangsystem har en obalanserad svarare möjligheter att beskriva sin fördelning och styrka, varefter öppnaren kan omvärdera sin hand. Med balanserade svarshänder tillämpas man däremot den vedertagna frågeprincipen.

 

Systemet är anpassat till sangöppningar inkluderande femkorts högfärger, vilket underlättar en generell behandling av de balanserade händerna i ett naturligt budsystem. Delmarkeringsbudgivningen har åsidosatts till förmån för en effektiv utgångs- och slambudgivning, varigenom metoden fungerar bäst i lagspel.

 

Beskrivning

I denna presentation förutsätts 15-17-sang men i princip duger vilken sangstyrka som helst som tillåter femkorts högfärg.

 

Grunderna är överföringsbud samt 2§ som primär fråga efter femkorts högfärg. Själva överföringseffekten är emellertid inte väsentlig, utan framförallt det utökade budvokabulär som överföringarna ger.

 

Efter svararens första bud och öppnarens återbud utvecklas budgivningen ofta stegvis från utgångsinviterande tempo till utgångskrav och kanske slaminviter.

 

Svarsbuden

2§

Söker primärt femkorts högfärg. Minst utgångsinvit.

2¨/©

Överföring som garanterar femkorts högfärg. Okänd styrka.

2ª

1.      Svag hand med lång klöver

2.      Sanginvit med lång klöver

3.      Utgångskrav med lång klöver och någon kortfärg.

4.      Utgångskrav med ruter och klöver.

2NT

Naturligt inviterande.

3§

Överföring till garanterad ruter:

1.      Svag hand med lång ruter.

2.      Utgångskrav med lång ruter och någon kortfärg.

3¨/©/ª

Naturliga invitbud.

3NT

Slutbud

4§/¨

Överföring till högfärgerna.

4©/ª

Slutbud.

4NT

Naturligt inviterande.

 

Fortsatt budgivning

 

Svaret 2§

 

Svararen inleder med 2§ för att invitera eller kräva till utgång med högfärgsintresse eller slaminvitera med vissa balanserade händer, inklusive sådana som har sexkorts lågfärg.

 

Öppnarens återbud 2¨ förnekar femkorts högfärg, 2©/ª visar sådan och 2NT en maxhand utan vare sig fyrkorts eller femkorts högfärg.

 

1NT

2§

 

2¨

2©/ª

Rondkrav med exakt fyrkortsfärg. Öppnaren bjuder 2ª med fyrkortsfärg, 2NT utan högfärger, 3NT över 2ª med maximum och därmed fyrkorts hjärter

 

 

2ª

Fyrkortsfärg

 

 

2NT

Minimum utan högfärger

 

 

3§/¨

Trumstöd och sidovärden, min eller max

 

 

3hö

Trumfstöd, minimum

 

 

3NT

Maximum med fyrkorts hjärter över 2ª

 

 

4hö

Trumfstöd och allmän maxhand

Vissa högfärgskombinationer kräver speciell behandling.

 

  • Med 5ª4© inleds med 2§ och på 2¨ återbjuds 2© följt av 3ª med invitstyrka, 2ª följt av 3ª på 2NT med begränsad utgångsstyrka samt 2© följt av 3© över 2NT med slamintresse.

 

  • Med 4ª5© går svararen vanligen via överföringsbudet 2¨, men kan även utgångsinvitera via 2§-2¨; 2ª-2NT; 3©.

 

Sedan högfärgsanpassningen undersökts på tvåläget är svararens 3§/¨ utgångskrav med minst femkortsfärg. Öppnaren bjuder färg med anpassning och annars 3NT. Med fyrkortsstöd och mycket bra kort höjer man till 4lå eller kontrollbjuder på fyrläget.

 

ª K D x x 

© E x 

¨ K D x 

§ D x x x

ª E x x 

© K D x x 

¨ E kn x x x 

§ x

 

 

1NT

2§

2¨

2©

2ª

3¨

3ª

4§

4©

4ª

6¨

pass

 

Sedan högfärgsanpassningen undersökts kräver svararen till utgång med sin femkorts ruter. Öppnaren, som redan förnekat fem spader och fyra hjärter, visar sitt trumfstöd och honnörer i spader. Efter några kontrollbud bjuder öppnaren ut slammen med det massiva trumfstödet och stöldvärdet i partnerns sidofärg

 

Svararens 2NT på återbudet 2¨ är en slaminvit med balanserad hand eller (4441). Öppnaren bjuder 3©/ª med fyrkortsfärg och 3§/¨ med femkortsfärg, eller 3NT. Eftersom återbudet var 2¨ är handen minimal om fyrkorts högfärg saknas.

 

Svararens 3§/¨ direkt över återbudet 2¨ är naturlig slaminvit med minst femkortsfärg och en balanserad hand. Öppnaren bjuder sidostyrka med trumfanpassning och annars 3NT.

 

Svarens 3©/ª över 2¨ är utgångskrav med femkortsfärg. Öppnaren bjuder 3NT, 4©/ª eller kontrollbud. Svararen väljer denna väg för att han vill spela utgång på 5-3 eller slaminvitera med femkortsfärg.

 

1NT

2§

 

2©/ª

2ª

Naturligt utgångskrav. Öppnaren bjuder sidostyrka med stöd och eljest 3NT.

 

2NT

Invit utan fyrkortsstöd. Öppnaren bjuder om högfärgen vid accept med färgspelshand, eftersom svararen kan ha trestöd. Med fyrstöd och invithand bjuder man alltid 4hö.

 

3§/¨

Slaminvit med minst femkortsfärg. Öppnaren bjuder 3NT utan anpassning och eljest sidostyrka.

 

3hö

Utgångskrav, men ej nödvändigtvis slamintresse. Öppnaren bjuder naturliga 3NT, 4hö eller kontrollbud.

 

3©

över 2ª är naturligt utgångskrav. Öppnaren bjuder sidostyrka med stöd och eljest 3NT.

 

Hopp i ny

Slaminvit med trumfstöd och hygglig femkortsfärg.

 

Efter 1NT-2§; 2NT är ny färg naturligt utgångskrav. Hopp till 4§/¨ är slaminvit med exakt fyrkortsfärg, balanserad eller (4441).

 

Svaren 2¨/©

 

Man inleder med dessa överföringar då man har minst fem kort i endera högfärgen. Avsikten kan vara att stanna i 2©/ª, invitera eller kräva till utgång eller slam. Öppnaren bjuder vanligen 2©/ª, men kan med maximum och trumfstöd välja 2NT eller ny färg med HHx och en bra femkortsfärg. Med femstöd bjuder man 3hö.

 

ª E x 

© E D x 

¨ E K x x x 

§ x x x

ª x x x 

© K 10 9 x x  

¨ D 10 x 

§ E x

 

1NT

2¨

3¨

4§

4¨

4©

4ª

4NT

5ª

6NT

 

Svararen avser att visa sin femkortsfärg och därefter invitera med 2NT.  Öppnarens 3¨ visar bra stöd och bra femkortsfärg, vilket föranleder svararen att kontrollbjud klöveresset. Därefter står öppnaren inte att hindra, och man svararen ser tio röda stick och två svarta ess efter Blackwood.

 

ª K D x x x 

© K D x 

¨ x x 

§ E D x  

ª E kn x x x 

© E kn 

¨ x x x 

§ K 10 x

 

 

1NT

2©

3ª

3NT

4§

4©

4ª

pass

 

Öppnaren redovisar femkortsstöd och svararen visar intresse utan singelton. Kontrollbud utvisar att ruterkontroll saknas och öppnaren går ner. Med exempelvis ªK9xxx ©Kxx ¨Ex §EDx bjuder han 5¨ eller 5© i stället för 4ª.

 

ª K kn x x 

© E D 

¨ K kn x x 

§ K 10 x 

ª E 9 x x x 

© kn x x 

¨ x x 

§ D 9 x

 

 

1NT

2©

2NT

3NT

4ª

pass

 

Svararen tänker stanna i 2ª, men när öppnaren visar maximum och bra stöd, föreslår svararen 3NT, som öppnaren korrigerar. Här kom spelföringen dessutom på rätt hand.

 

Efter inledningen 2¨/©-2hö kan svararen alltså passa med en svag hand, invitera med 2NT, föreslå 3NT, utgångskräva naturligt med ny färg, eller slaminvitera med lång högfärg genom att höja till 3hö, splinterhoppen i ny färg eller genom att bjuda 4hö som mild invit.

 

Efter inledningen 2¨-2© är 2ª rondkrav med 4ª5© och minst utgångsinviterande styrka. Öppnaren bjuder 2NT med minimum utan trumfstöd, 3/4hö med min respektive max och stöd eller 3§/¨ för att visa stöd i ©/ª respektive med god anpassning i båda färgerna. Om öppnaren förnekar stöd kan svararen berätta om extralängder i sina färger genom att bjuda om dem med som minst utgångskrav.

 

ª E x x 

© D x 

¨ E kn x x 

§ E kn x x 

ª K kn x x x 

© E kn x x x 

¨ x x 

§ x

 

 

1NT

2¨

2©

2ª

2NT

3ª

4§

4ª

 

Svararen visar inledningsvis 4ª5© för att därefter komplettera med en spader till. Öppnaren kontrollbjuder eftersom svararen är obegränsad. Ett alterantiv är att invitera via 2© plus 3©.

 

ª K D x x 

© K kn x x 

¨ K x 

§ E x x 

ª E kn x x 

© E D 10 x x 

¨ x

§ K x x

 

 

1NT

2¨

2NT

3ª

4NT

5©

6ª

pass

 

Öppnaren visar med 2NT maximum med hjärterstöd och svararen slaminviterar genom att visa sin andra färg. (Här hade 3§/¨ tills vidare endast varit ”naturligt” utgångsinviterande.) Efter kontroll av essen placerar sanghanden kontraktet.

 

Efter kompletterad transfer med 2©/ª är svararens 3§/¨ naturligt utgångskrav. Öppnaren bjuder ny färg med lågfärgsstöd, priffar högfärgen, bjuder 3NT utan stöd, eller höjer lågfärgen med stöd i båda färgerna. När öppnaren visar stöd i en färg kan svararen splinterbjuda. När öppnaren visar stöd i båda färgerna är ny färg kontrollbud.

 

ª E x x 

© x x 

¨ K x x 

§ E K kn x x 

ª K D x x x 

© E x 

¨ E D x x 

§ x x

 

 

1NT

2©

2ª

3¨

3ª

3NT

4§

4¨

5§

6ª

 

Svaren visar sina färger och kräver till utgång. På öppnarens preferens visar 3NT slamintresse utan kortfärg. När öppnaren passerar utgång utan hjärterkontroll är det uppenbart vilka toppkort han förfogar över, och svararen bjuder slammen.

 

Den enkla höjningen till 3©/ª är alltså slaminviterande. (Huruvida budet kan innehålla en singelton eller ej beror på om man vill använda splinterhoppet för renonsvisning. Det är bra när man har renons men ack så lågfrekvent.) Öppnarens 3NT visar rätt och slätt xx i trumf oavsett styrka. Han höjer eljest till 4hö utan essvärden eller kontrollbjuder. Över 3NT måste svararen kontrollbjuda om trumfen duger, utan att lova extravärden. Givetvis är det viktigt att en minimal svarare efter kontrollbud av endera spelaren begränsar sig med 4hö oavsett kontrollinnehav.

 

Sekvensen 1NT-2©; 2ª-3© är utgångsinvit med 55 i högfärgerna och utgör alltså ett undantag från regeln om att ny färg är utgångskrav.

 

Svaret 2ª

 

Svararen inleder med 2ª då han vill spela 3§, invitera till 3NT med lång klöver, eller kräva till utgångs med lång klöver och kortfärg vid sidan eller minst (54) i lågfärgerna.

 

Öppnaren bjuder 2NT om han tänker acceptera utgångsinviten - svararen korrigerar till 3§ med den svaga handen - och bjuder annars 3§. Svararens återbud 3¨ visar alltid lågfärgshanden och 3©/ª kortfärg med klöverhanden. Höjning till 3NT är förstås slutbud, men 3NT över avslaget 3§ visar singelruter. 4§ är alltid slaminvit med singelruter. 2ª följt av 4¨/©/ª är renonsvisning.

 

När svararen visat lågfärgshanden med 3¨ kan öppnaren stödja endera färgen eller bjuda bästa högfärg med viss anpassning eller slå av med 3NT.

 

ª D x x 

© K D kn 

¨ E kn x 

§ K 10 x x 

ª x 

© E x x 

¨ K D x x x 

§ E D 9 x

 

 

1NT

2ª

2NT

3¨

3©

4¨

5§

6§

 

Öppnaren accepterar den eventuell utgångsinviten och svararen berättar om lågfärgshanden. Med halva honnörsstyrkan i högfärgerna vädrar öppnaren sin honnörskoncentration i hjärter. Om svararen hade varit svagare med samma fördelning hade han kunnat höja till 4©, men här visar han sin femkortsfärg. När öppnaren redovisar fyrstöd i klöver kan svararen räkna in partnerns toppkort och bjuda ut slammen.

 

Svaret 3§

 

Svararen vill stanna i 3¨ eller utgångskräva med lång ruter och kortfärg vid sidan. Efter obligatoriska 3¨ återbjuds 3©/ª med kortfärg och 3NT som slutbudsförslag med singelklöver. 4¨ är slaminvit med singelklöver och 4§/©/ª är renonsvisande.

 

ª E D x x 

© E K x 

¨ D x x 

§ x x x 

ª K x 

© x x x 

¨ E Kx x x x x 

§ x

 

 

1NT

3§

3¨

3NT

4©

4ª

5§

6¨

 

Svararen föreslår 3NT med lång ruter och kort klöver. Öppnaren får slamambitioner trots att båda händerna är begränsade och kontrollbjuder. 5§ används här som ytterligare ett försök och den sjunde rutern motiverar slambudet.

 

Sammanfattning

 

Det är viktigt att man som svarare har klart för sig vilken väg man ska gå med olika typer av händer. Annars kan man måla in sig själv i ett hörn.

 

Avläggshänder

 

Överföring till 2©/ª med 2¨/©, överföring till 3§ med 2ª och till 3¨ med 3§.

 

Utgångsinviter

 

Utan högfärgsintresse bjuder man 2NT. Med fyrkorts högfärg starta man med 2§ och med egen femkorts högfärg med 2¨/© - överföringar.

 

Utgångskrav och slaminviter med tvåfärgshänder

 

Med femkorts högfärg och kortare eller lika lång lågfärg överför man till högfärgen i avsikt att bjuda lågfärgen på treläget.

 

Med fyrkorts högfärg och en längre lågfärg inleder man med 2§. Om öppnaren inte har högfärgsstöd, bjuder man därefter lågfärgen på treläget.

 

Med spader och kortare hjärter inleder men med 2§. Därefter bjuder man utan slamintresse 2ª följt av 3ª. Med slamintresse bjuder man 2© följt av 3©.

 

Med hjärter och kortare eller lika lång spader överför man till 2©, varefter spadern visas med 2ª.

 

Med (+54) i lågfärgerna inleder man med 2ª och följer upp med 3¨.

 

Utgångskrav och slaminviter med enfärgshänder

 

Med högfärg och enbart utgångsintresse bjuder man 4§/¨ eller 4©/ª, beroende på vem man vill skall vara spelförare. Med slamintresse överför man med 2¨/©  och följer upp med 3/4hö eller splinterhopp.

 

Med lågfärg utan kortfärg inleder man med 2§, som följs upp med 3§/¨. Med lågfärg och kortfärg inleder man med 2ª respektive 3§m som kompletteras med kortfärgsvisande bud.

 

Utgångskrav och slaminviter med balanserade händer eller (4441)

 

4NT är naturligt inviterande. Med färgspelsintresse bjuder man 2§. På återbudet 2©/ª höjer man till 3hö eller bjuder naturliga 4NT. På återbjuder 2¨ är 2NT krav och öppnaren preciserar sig. På återbudet 2NT är 3X femkortsfärg och 4§/¨ exakt fyrkortsfärg.

 

Störd budgivning

 

När fienden agerar direkt över 1NT används lämpliga metoder efter egna preferenser.

 

När fienden stör efter 1NT-2§ visar öppnarens högfärgsbud fortfarande femkortsfärg, men i övrigt bjuds naturligt. Om fienden stör efter 2¨/© är svararens bud i ny färg fortfarande naturligt utgångskrav, medan en dubbling antyder invitstyrka.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-11

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist