Delsystem: STG-sangen.

 

Ursprung: Systemet konstruerades av Alvar Stenberg som vid denna tid spelade med Anders Wahlgren. Den senare skrev en artikel om systemet i majnumret 1966 av Skånebaserade, sedermera avsomnade, Svensk Bridge.

 

Skapat datum: Enligt ovanstående artikel troligen våren 1965.

 

Syfte: Eftersom svarshanden oftast blir träkarl, försöker i STG svarshanden visa sin fördelning i stället för att fråga ut öppnaren om dennes hand.

 

Beskrivning

STG-sangsvaren kan användas till vilken sangöppningsstyrka som helst. Vid svag sang har öppnaren sällan 5-korts högfärg, i nödfall en svag sådan.

 

Definitioner

 

Utgångshand = Hand där man vill spela utgång eller slam

Dominant färg = Längsta färgen i en obalanserad hand (ej 4441-hand). Om två lika långa färger finns, räknas den högre färgen som dominant.

Gubbar = K, D och kn.

 

Svarsbudsöversikt

 

Svarsbuden pass, 2NT, 3NT, 3§, 3¨, 3©, 3ª, 4©, 4ª, 5§, 5¨ är helt naturliga

 

1NT

2§

2§ är preliminärt inte högfärgsfråga utan användes om händer, som inte lämpar sig för svaren 2¨/©. Öh bjuder 2© med fyra hjärter. Han bjuder 2ª med fyra spader och tre hjärter. Annars bjuder han 2¨.

 

 

2¨

Om sh vill visa en hjärterfärg (på fyra eller fler kort), bjuder han vanligen 2¨. Öh bjuder då 2© om han har två eller tre hjärter. Med fyra hjärter bjuder han i allmänhet 2ª. Med absolut toppstyrka och någon dubbelton kan öh bjuda högre, varvid 2NT visar gubbar endast i trumffärgen och spader, 3§ och 3¨ visar gubbar endast i trumffärgen och öh:s bjudna färg samt 3© visar att alla poäng är passande (endast trumfhonnörer och äss).

 

2©

Om sh vill visa en spader på fyra eller fler kort, bjuder han vanligen 2©.

Öh bjuder då 2ª om han har två eller tre spader. Med fyra spader bjuder han vanligen 2NT men med toppmax och någon dubbelton får han bjuda 3§, 3¨ eller 3© med gubbar endast i sin bjudna färg och i trumf eller 3ª om alla poäng passar.

 

2ª

Om sh bjuder 2ª visar han en balanserad hand med slamintresse eller en enfärgad hand med lågfärg och minst utgångsstyrka.

 

Fortsatt budgivning

 

Svarshandens olika strategier

 

Hur sh lägger av i färg

 

i spader: Bjud 2© och passa på 2ª. Om öh återbjuder annat och du fortfarande vill lägga av, bjuder du 3ª.

 

i hjärter: Bjud 2¨ och passa på 2©. Om öh återbjuder annat och du fortfarande vill lägga av, bjuder du 3©.

                

i ruter: Bjud 2§ och passa på 2¨. Om öh återbjuder annat bud, bjuder du 3¨ och öh måste passa.

 

i klöver: Bjud 2§ och därefter 2NT. Nu måste öh bjuda 3§ .

 

Hur sh inviterar till utgång med 5-korts hö

 

Han bjuder 2§ och därefter sin 5-korts hö. Observera följande läge:

 

1NT-2§;2ª -3©    

Här har sh inviterat till 4©. Öh har säkert 3-korts hjärter (annars får han inte bjuda 2ª).

 

Hur bjuder öh efter  1NT-2§ ;2¨/©-2©?

                                 

a)     Utan accept: Pass.

b)     Med accept, där alla poäng passar: 3 i sh:s hö.

c)     Med accept ifall viss färgs gubbar passar: Bjud denna färg på lägsta nivå.

d)     Med toppmax, men bara två kort i sh:s hö: 2NT.

 

Hur sh bjuder med en balanserad invithand (utan 5-korts hö)

 

Utan 4-korts hö bjuder han förstås 2NT.

 

Med en hö på fyra kort visar sh den genom att bjuda 2 i närmast lägre färg.

Med 4-4 i hö visar sh hjärtern först (med 2¨).

 

Om öh återbjuder billigaste bud, förnekar han ju fyra kort i sh:s färg.

Då bjuder sh 2NT och har därmed inviterat. Öh passar med minimum.

 

Observera dock specialfallet 1NT-2¨;2©-2ª

Sh har visat bägge högfärgerna. Nu får inte öh passa, eftersom sh har visat minst invithand. Sh har 4-4 i hö eller hjärter längst.

 

Öh bjuder nu så här:

 

2NT

Visar minimum och två eller tre spader.

3NT

Visar max och två eller tre spader, samt förnekar tre hjärter. Det är nämligen viktigt för sh att veta att det visar precis två hjärter. Sh kan ju ha fem hjärter (och utgångshand).

3©

Visar max och 3-korts hjärter.

3ª

Spaderaccept och minimum.

4ª

Spaderaccept och maximum.

3§/¨

Spaderaccept och mellanstyrka. Invitbud som avges i gubbfärg.

 

Så har vi kvar att behandla då öh har 4-kortsfärg i sh:s visade färg:

 

Efter 1NT-2¨;2ª

 

2NT

4333-hand. Båda har fyra hjärter. Öh får passa.

3§/¨

Invitbud. Sh inviterar till utgång, men kan mycket väl ha starkare kort än så. Han kan exempelvis vädra slam eller vill få öh att bjuda hjärter så att spelföringen kommer på rätt hand.

3©

Avlägg. Viktigt att komma ihåg.

3NT

Förslag till att spela 3NT trots 4-4 i hjärter. Sh har ofta 3433.

 

 

Efter 1NT-2©;2NT

 

 

3§/¨/©

Invitbud som ovan.

3ª

Slutbud.

3NT

Förslag till att spela 3NT trots 4-4 i spader. Sh har ofta 4333.

 

Vad som kallats balanserad hand, kan i vissa lägen vara semibalanserad hand.

När sh har invithanden kan han t.o.m. ha en obalanserad hand, som han knappast

kan beskriva utan att betrakta den som sangintresserad. Exempel (12-14-sang):

ª x © KDxx ¨ Exxxx § xxx

Bjud 2§ och passa på öh:s 2¨, bjud 3© på 2©, och 3¨ (avlägg) på 2ª.

 

Hur sh bjuder med balanserad utgångshand (utan slamintresse)

 

Utan högfärg bjuder du naturligtvis 3NT direkt.

 

Med högfärg bjuder du i tillämpliga delar som med invithanden, men bjud aldrig något bud som får avpassas!

 

Detta är typiska budgivningar där sh visat i tur och ordning:

1NT-2¨;2©-3NT – fyra hjärter

1NT-2©;2ª-3NT – fyra spader

1NT-2¨;2©-2ª;2NT-3NT - 4-4 i hö

1NT-2¨;2©-2ª;3©-3NT - 4-4 i hö

 

Några exempel (15-17-sang):

 

 

 

 

 

 

ª Kknxx

ª Dxx

 

1NT

2¨

2¨ visar minst fyra hjärter, 2© förnekar fyra hjärter och 2NT inviterar till 3NT.

© Ex

© Kknxx

 

2©

2NT

¨ Dknxx

¨ Kx

 

pass

 

§ Exx

§ xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

ª Kknxx

ª Dxxx

 

1NT

2©

2© visar minst fyra spader, 2NT visar precis fyra spader och förnekar absolut maxhand, 3¨ är invitbud (3ª hade varit rent avlägg) och Väst slår av med sin minimihand?

© Ex

© Kknx

 

2NT

3¨

¨ Dknxx

¨ Kx

 

3ª

pass

§ Exx

§ xxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª Exxx

ª Dxxx

 

1NT

2¨

Efter 2ª har Öst visat minst fyra hjärter och fyra spader. 3§ visar fyrkorts spaderstöd, gubbar i klöver och mellanstyrka (med minimum skall Väst bjuda 3ª och med maximum 4ª). 3¨ är en återinvit som Väst inte accepterar.

© Dx

© Kknxx

 

2©

2ª

¨ Exxx

¨ xx

 

3§

3¨

§ KDx

§ xxx

 

3ª

pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª Kknxx

ª xxx

 

1NT

2¨

Så lägger man av i hjärter.

© Ex

© KDxxx

 

2©

pass

 

¨ Dknxx

¨ xx

 

 

 

 

§ Exx

§ Dxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª Exxx

ª Dknxx

 

1NT

2©

2© visar minst fyra spader, 2NT visar precis fyra spader. 3NT visar 4333-hand och föreslår 3NT som slutbud trots att man har 4-4 i spader.

© Exx

© Kknx

 

2NT

3NT

¨ Exx

¨ Kxx

 

 

 

§ KDx

§ xxx

 

 

 

 

Väst gillar 3NT med sin bleka fördelning. Många skulle kanske bjuda 3NT direkt med Östs hand i ett annat sangsystem, men det kan vara fel om öppnaren har en 4432-hand med färgspelslämpliga poäng. I STG kommer man alltid rätt i detta läge.

 

 

 

 

 

 

ª Ex

ª xxx

 

1NT

2¨

Öst hade tänkt passa på Västs ev 2©. När nu Väst visar att han har fyra hjärter och en bra hand om klövergubbarna passar, tar Öst chansen på utgång.

© Exxx

© Kxxxx

 

3§

4©

¨ xxxx

¨ x

 

 

 

§ EKx

§ Dxxx

 

 

 

 

Man hittar en utgång som kanske är svårbjuden i andra system.

 

Hur sh bjuder med en tvåfärgad utgångshand

 

Med tvåfärgad hand menas en hand som innehåller en färg på minst fem kort

och en annan färg på minst 4 kort. Huvudprincipen är att sh visar båda sina

färger och att öh sedan andra färgen visats ska bjuda det billigaste av följande:

 

a)     Preferens till sh:s första färg.

b)     Ett bud i någon av de två lediga färgerna. Ett sådant bud innebär att

man har sanglämpliga kort (= gubbar) i denna färg och färglämpliga

kort i den återstående färgen.

c)     3NT.

 

Öh får bjuda på 4-läget endast med speciell anpassning och gott trumfstöd.

Här följer nu en uppräkning av de flesta tänkbara situationer.     

 

A: Sh har högfärg + klöver (oavsett inbördes längd)

 

Sh visar först högfärgen. Om öh inte visar 4-stöd här, fortsätter sh med budet 3§

och har därmed visat sina två färger. Öh vet dock inte ännu vilken färg som är längst.

 

1NT

2¨

 

2©

3§

varefter följer:

3¨

 

Öh visar sanglämpliga kort i ruter och färglämpliga kort i återstående färg, spader. Antalet hjärter okänt (d.v.s. 2 eller 3).

3©

 

Öh förnekar ovanstående och visar 3-korts hjärter.

3ª

 

Öh förnekar ovanstående möjligheter och visar sangkort i spader och färgkort i ruter.

4§

 

Öh:s alla poäng är färglämpliga och han har minst 4-stöd i klöver.

3NT

 

Öh kan inte bjuda något av ovanstående bud.

 

 

 

1NT

2©

 

2ª

3§

varefter följer:

3¨

 

Sangpoäng i ruter, färgpoäng i hjärter. Antalet spader okänt (d.v.s. 2 eller 3).

3©

 

Sangpoäng i hjärter, färgpoäng i ruter. Antalet spader okänt (d.v.s. 2 eller 3).

3ª

 

Trekortsstöd. Kan inte bjuda något av ovanstående bud.

3NT

 

Kan inte bjuda något av ovanstående bud.

4§

 

Öh:s poäng är färglämpliga och han har minst 4-stöd i klöver.

 

B: Sh har dominant högfärg + ruter

 

Högfärgen är alltså på minst fem kort. Man visar först sin högfärg och om öh

förnekar 4-stöd återkommer man med 3¨. Så här bjuder då öh (sh:s hö är ©).

 

3©

 

Tre hjärter, eller två hjärter och färglämplig spader.

3ª

 

Två hjärter, sanglämplig spader och färglämplig klöver.

3NT

 

Kan inte bjuda varken 3© eller 3ª (dvs två hjärter och sanglämplig spader och klöver).

4§

 

Tre hjärter och fin hand om klövergubbarna passar.

4¨

 

Alla poäng färglämpliga och fyra (eller fem) ruter.

4©

 

Alla poäng färglämpliga och tre hjärter.

 

Observera att öh prefererar till 3© även med dubbelhjärter, nämligen

om han har färglämplig spader.

 

C: Sh har dominant ruter + högfärg

 

Sh inleder med 2§. Antag först att öh kommer med 2¨. Nu har sh möjlighet

att visa både sin högfärg och ev. klöverhåll. Då bjuder sh 2NT (krav).

 

1NT

2§

Sh:s 2NT tvingar öh att bjuda 3§. Så bjuder ju sh normalt för att visa klöver. Men när sh sedan kommer med 3 hö (som visar 4-färg), kan han inte ha klöver, eftersom man med klöver + hö alltid inleder med att

2¨

2NT

3§

3©/ª

visa sin hö.Alltså visar detta ruter och bjuden högfärg samt klöverhåll utan håll i objuden hö.

 

 

 

1NT

2§

Här förnekar sh klöverhåll. Visar ruter + bjuden högfärg.

2¨

3©/ª

 

 

 

Om öh efter 2§ bjuder 2 hö, inskränks sh:s möjligheter att visa håll.

Sh måste följa med 2NT och på framtvingade 3§ bjuda sin högfärg. Ex:

 

1NT

2§

 

2©

2NT

 

3§

3ª

Visar ruter + spader. Säger inget om klöverhåll.

 

 

 

1NT

2§

 

2ª

2NT

Visar ruter + hjärter. Säger inget om klöverhåll. Observera att Västs 2ª förutom spader visar tre hjärter som tidigare meddelats.

3§

3©

 

D: Sh har ruter + dominant klöver

 

Sh inleder med 2§ och bjuder sedan 2NT (som normalt visar klöver).

På öh:s framtvingade 3§ bjuder så sh 3¨. Fortsatt budgivning:

 

1NT

2§

 

2xy

2NT

 

3§

3¨

 

3©

 

Sanghjärter, färgspader.

3ª

 

Sangspader, färghjärter

3nt

 

Håll i högfärgerna

4§/¨

 

Uttalat färgspelsintresse, trumfstöd.

 

 

 

E:  Sh har dominant ruter + klöver

 

1NT

2§

 

2xy

3§

 

3¨

 

Preferens. Minst 3 kort.

3©

 

Klöverpreferens. Sanghjärter, färgspader.

3ª

 

Klöverpreferens. Sangspader, färghjärter.

3NT

 

Klöverpreferens. Bra högfärgshåll.

4§/¨

 

Uttalat färgspelsintresse. Trumfstöd.

 

 

 

F: Sh har dominant hjärter + spader

 

Sh visar först sin hjärter med 2¨ och därefter sin spader med 2ª.

Öh antar nu som bekant att sh kan ha 4-4 i hö och enbart invitstyrka.

Sh kommer tillbaka med 3© om detta är möjligt. Öh bjuder då 3NT med

två hjärter, och med 3-stöd bjuder han 4© eller ”gubbud”.

 

Observera att öh har förnekat 3-stöd i denna budgivning: 1NT-2¨;2©-2ª;3NT

Öh ska ju med max och 3-stöd bjuda 3© (krav) hellre än 3NT.

 

G: Sh har hjärter + dominant spader

 

Sh visar först sin spader med 2© och sedan sin hjärter med 3©. Med hjärterpreferens bjuder öh 4© eller ett ”gubbud”. Öh prefererar till 3ª med 3-stöd eller med 2-stöd och dåliga lågfärgshåll. Öh kan också bjuda 4ª med alla poäng nyttiga, eller ett ”gubbud”.

 

Vilken högfärg som är överenskommen är alltså oklart i det fall öh bjuder ett ”gubbud” – (ett gubbud innebär att man berättar att handen är mycket väl anpassad om korten i gubbfärgen passar sh bra).

 

Fortsatt budgivning från sh, när han visat två färger och inte fått trumfstöd

 

Vi förutsätter att sh inte visat två högfärger, eftersom han ju alltid får stöd för sin högfärg om öh har något stöd. Om sh:s andra färg däremot var en lågfärg, kan öh mycket väl ha 4-stöd (och naturligtvis även 3-stöd) i lågfärgen utan att kunna visa det.

 

ª Kx  © EDxx  ¨ KKnxx  § Kknx

Man öppnar med 1NT och återbjuder 2ª på partnerns 2©. Nu bjuder sh 3¨.

Då får vi inte visa ruterstödet (för det krävs perfekt färgspelsanpassning) utan

måste bjuda 3NT, som ju visar håll i objudna färger och tvåkorts spader.

 

Om sh fortfarande kan tänka sig slam med fyra ruter hos öh, måste han alltså

fråga efter detta genom att bjuda billigaste budet i ovisad färg, dvs 4§.

 

I vissa fall kan 3ahö också tjäna samma syfte, nämligen när öh med sitt senaste

bud klart visat bägge ”ofärgernas” status (färg- resp. sangkort). Exempel följer.

 

Dessa bud frågar efter lågfärgsstöd. Normalt gäller frågan 4-stöd, men i vissa fall

har sh redan visat 5-korts lågfärg och då gäller frågan förstås minst 3-stöd.

 

Öh visar det efterfrågade genom kontrollbud eller trumfstöd i lågfärgen, beroende

på vilket som är billigast. Förnekande bud är 4NT och 4 i sh:s högfärg.

 

Några exempel:

 

1NT

2¨

Öh visar dubbelhjärter och fördelad styrka i de objudna färgerna. Sh:s 4§ frågar nu efter 4-stöd i ruter. Öh bekräftar med 4¨, 4ª eller 5§. Öh förnekar med buden 4© och 4NT. 4ª och 5§ visar då

2©

3¨

3NT

4§

god anpassning om hans spader- resp. klövergubbar passar.

 

 

 

1NT

2¨

Sh visar fem hjärter och minst fyra klöver. Öh har visat sangruter och färgspader samt dubbelhjärter. Östs (sh:s) 4§ frågar nu efter 4-stöd i klöver. Öh visar 4-stöd genom 4¨, 4ª och 5§. Öh förnekar 4-stöd med 4© eller 4NT. (Öh har under alla omständigheter minst tre klöver

2©

3§

3¨

3©

3NT

4§

eftersom han visat dubbelhjärter.)

 

 

 

1NT

2©

Öh har visat sangruter och färghjärter, men inte sagt något om spaderstöd (har dock förnekat 4-stöd). Om nu sh bara har fyra spader (och därför längre klöver) men fortsatt slamintresse, kan han nu fråga

2ª

3§

3¨

3©

efter minst 3-korts klöverstöd medelst budet 3©.

 

 

 

Genom att inte bjuda 3ª i tredje budronden har sh förnekat fem spader. På 3© bjuder öh annat bud än 3 NT för att visa klöverstödet.

 

 

 

1NT

2¨

Öh har visat 3-stöd i hjärter genom 3© och därtill förnekat färgspader och sangruter (eftersom han inte bjöd 3¨). Sh:s 3ª är nu inte lågfärgsfråga utan visar sh:s fördelning. Sh har kort ruter.

2©

3§

3©

3ª

Om öh gillar detta går han förbi 3NT, särskilt om han har 4-stöd i klöver.

 

 

 

1NT

2©

Öh visar 3-korts spader, eller dubbelspader och i så fall samtidigt sangklöver och färghjärter. Med sanghjärter och två spader hade han bjudit 3©.

2ª

3¨

3ª

 

 

 

 

a)     Sh kan bjuda 3NT med hjärterhåll, vilket öh passar på med dubbelspader, men bjuder 4ª eller kontrollbud med 3-stöd.

b)     Sh kan bjuda 4§ för att få ruterbesked. Öh bjuder 4¨ eller kontrollbud med 4-korts ruter. Öh bjuder 4ª med 3-stöd. Öh bjuder 4NT med två spader och tre ruter.

c)     Sh kan bjuda 4ª med dåligt hjärterhåll för ev. spel på 5-2.

d)     Sh kan bjuda 4¨ för att visa 5-5 i sina färger.

 

 

 

1NT

2§

Sh har visat ruter och klöver med ruter dominant. Öh visar att han prefererar ruter (minst 3-stöd). Eftersom trumffärgen redan är klar betyder nu 3©/ª från sh att han har högst singelton i andra

2xy

3§

3¨

 

högfärgen. 3NT från sh visar alltså 2254.

 

 

 

1NT

2§

Sh har visat ruter och klöver med ruter dominant. Öh visar dubbelruter (eftersom han hoppade över 3¨) samt sangkort i bjudna högfärgen och färgkort i andra högfärgen.  Sh kan nu fråga efter 4-korts klöver

2xy

3§

3©/ª

 

med 3 i andra högfärgen om detta går, annars med 4§. Öh bjuder då 4 i andra högfärgen med 4-korts klöver.

 

 

 

1NT

2§

Sh har visat klöver och ruter med dominant klöver. Öh har berättat om sangkort i hö och färgkort i andra högfärgen.

2xy

2NT

3§

3¨

3©/ª

 

 

a)     Sh kan nu bjuda 3NT som slutbud, vilket öh kan ta bort med fin hand, särskilt om hö-hållet inte var så starkt och fint trumfstöd finns.

b)     Sh preferensfrågar med 3ª (om öh bjöd 3©). Öh bjuder då 3NT med tre ruter och två klöver. Denna hand existerar dock bara om öh bjöd 2© på 2§. Öh bjuder annars den lå han prefererar.

c)     Sh bjuder 4§ för att preferensfråga (om öh:s 3hö var 3ª). 4¨ visar då ruterpreferens. Alla andra bud visar klöverpreferens och kontrollbud, utom 4NT som visar sämsta möjliga stöd.

 

Hur sh bjuder med 4441-hand

 

Om man inte med säkerhet kan överblicka minst 25 hp, betraktar man handen som balanserad. Om man med säkerhet kan överblicka minst 25 hp bjuder man först 2§.

 

Om då öh bjuder:

 

a)     2©/ª och man har singel i denna färg, så bjuder man 3NT med sammanlagt 25-29 hp och 4NT med 30-32 samt 5NT med 33 och uppåt.

b)     2©/ª och man ej har singel i denna färg, bjuder man 4hö eller hoppar i singelfärg alltefter styrka. Så kan sh givetvis bjuda med andra händer än 4441:or.

c)     2¨ och sh har singelruter, bjuder han först 2NT (för att visa klöver  så att säga) och sedan 3NT, 4NT eller 5NT enligt a) ovan.

d)     2¨ och han har singelklöver. Han hoppar direkt till 3NT, 4NT eller 5NT.

e)     2¨ och han har singel hö. Öh måste ha fyra kort i minst en lågfärg. Han visar sin hand som ruter-klöverhand med dominant ruter. Sh bjuder alltså 3§.

 

Hur sh bjuder enfärgad hö-hand med styrka för minst utgång

 

a)

Med 5332-hand visar han först sin högfärg och höjer sedan öh:s 2hö till 3hö, 1NT-2¨/©;2©/ª-3©/ª.

 

Även 5422-händer utan slamintresse kan behandlas på detta sätt om man avser att spela 3NT eller 4hö.

 

Öh skall nu bjuda 3NT med dubbelhö, eller med trippelhö och ovanligt sanglämpliga kort.

 

Annars bjuder öh gubbud eller 4©/ª (sh kan ha slamintresse, varför gubbud är motiverat – se längre fram).

 

b)

Med minst 6-färg kan man direkt bjuda 4 hö om man vill vara spelförare och      inte tror på slam.

     

Om man vill att öh skall vara spelförare kan man hoppa till 4§ för att överföra till 4© resp. till 4¨ för att överföra till 4ª. Detta gäller även efter inkliv.

     

Alternativt kan man bjuda 2 i färgen under sin högfärg och därmed visa denna och sedan hoppa till 4hö om öh svarar 2hö. Så bjuder man om man letar efter en anpassningsslam ifall öh skulle ha 4 kort i sh:s 6-färg, då man kan splinterbjuda i nästa rond. Eller om man inte tål att få 4lå dubblat.

 

Om man har slamtankar har man följande möjligheter:

 

·         Med singelton visar man först sin hö och hoppar sedan i singelfärgen.

·         Utan singelbjuder man som i avsnitt a) (då man hade 5332-hand) bortsett från att man inte accepterar öh:s 3NT utan bjuder 4hö eller kontrollbjuder).

 

Exempel på budserier:

 

 

1NT

2¨

Sh har minst sex hjärter, singel eller renons i klöver och slamintresse.

 

2©

4§

 

 

 

 

 

1NT

2¨

Sh har minst sex hjärter, singelspader och slamintresse.

 

2©

3ª

 

 

 

 

 

1NT

2©

Sh har minst sex spader, saknar singelton, har klöverkontroll och slamintresse.

 

2ª

3ª

 

3NT

4§

 

Hur sh bjuder enfärgad lå-hand med styrka för minst utgång

 

Sh inleder med 2ª, vilket visar antingen balanserad hand (utan 5-korts hö)

med slamintresse eller enfärgad (6+) lå-hand med minst utgångsintresse.

 

Öh måste bjuda 2NT (dock kan öh bjuda 3§ med 5-färg i klöver och slamkort).

 

Med enfärgade lå-handen bjuder sh nu sin lågfärg. Om då öh har två hackor

eller Knx i färgen bjuder han 3NT för att förneka stöd. Annars bjuder öh sangfärg

på 3-läget. Därefter:

 

·         Om sh har möjlighet att bjuda 3 i färg, visar detta håll.

·         Om sh bjuder ny färg på 4-läget (utan hopp) är detta kontrollbud.

·         Om sh hoppar i ny färg, visar detta singelton.

·         Om öh senare bjuder 4NT är detta förslag till slutbud.

 

Hur sh bjuder med balanserad hand och slamintresse

 

Sh inleder med 2ª. På öh:s nästan obligatoriska 2NT (öh kan bjuda 3§ med 5-färg) bjuder sh:

 

a)     Med 4-korts högfärg bjuder han 3 i denna hö (3© om han har 4-4 i hö).

b)     Utan 4-korts hö bjuder sh 3NT om han inte har tillräckligt många poäng för att ens kunna hoppas på 6NT. Sh vill undersöka möjligheterna att komma i 6lå.

c)     Med så många poäng att 6NT kan finnas (och ingen 4-korts hö) bjuder sh 4-korts lå på 4-läget (klöver före ruter).

 

Exempel:

 

1NT

2ª

 

2NT

3©

Sh har minst 4-korts hjärter, åtminstone lindrigt slamintresse.

 

3NT

Sh saknar 4-korts hö och har begränsat slamintresse. Han tror inte på 6NT, men hoppas på 6 i lågfärg.

 

4§

Sh saknar 4-korts hö, men har 4-korts klöver och så många poäng att han kan tro på 6 NT, åtminstone om öh har max.

 

Fortsatt budgivning

 

Man visar sina 4-färger nedifrån. Bud i en färg på 5-läget eller på 4-läget

ifall man själv eller partnern förnekat fyra kort i färgen är kontrollbud.

Dessa kontrollbud spelas som positiva (1:a eller 2:a kontroll), eller om man

föredrar det negativa (avsaknad av kontroll). Om inget överenskommits är

kontrollbuden positiva.

 

4NT utan hopp är essfråga om högfärg är överenskommen. Annars är det

förslag till slutbud.

 

Några budexempel:

 

1NT

2ª

 

2NT

3©

 

3ª

 

4-korts spader.

3NT

 

Ingen högfärg, ej maximum.

4§/¨

 

4-kortsfärg, maximum.

4©

 

Hjärteraccept, ej maximum.

Högre

bud

 

Hjärteraccept, maximum. Kontrollbud. 5© visar att alla poäng hos öh är färglämpliga.

 

 

 

1NT

2ª

Sh har med 3NT visat begränsad styrka, men öh tror fortfarande på slam i en lågfärg. 4§ visar alltså 4-korts klöver. 4©/ª är klöveraccept och kontrollbud eftersom sh förnekat 4-korts hö med sitt 3NT.

2NT

3NT

4§

4©/ª

 

 

 

1NT

2ª

Sh har visat fyra ruter och sådan styrka att 6NT ev. kan vara hemma (eftersom han inte bjöd 3NT i sitt andra bud). Både 4© och 4ª är kontrollbud eftersom sh förnekat 4-korts hö. 4NT visar att öh ej själv kan gå längre trots ruteranpassningen. Saknar kanske klöverkontroll?

2NT

4¨

4©

4ª

4NT

 

 

Hur sh bjuder med 5-korts lå, balanserad hand och slamintresse

 

En mycket speciell och ovanlig situation. Handen har förmodligen 5332 med

5-korts lå. Bjud först 2§, sedan 2NT och därefter 4 i din lå. Öh förnekar nu

intresse genom 4NT. Övriga bud är kontrollbud.

 

Resterande svarsbud

 

1NT - 4§     Överföring till 4©.

1NT - 4¨     Överföring till 4ª.

 

Dessa två budsekvenser är ett tillägg till den ursprungliga STG-sangen, där

4§ var essfråga och 4¨ saknade uppgift. Buden gäller också efter fiendeinkliv

om de fortfarande kan avges hoppande.

 

Gubbud

 

Om sh bjudit två färger och öh bjuder en återstående färg på 4-läget, visar han

trumstöd till en av sh:s färger och att tvivelaktiga färgpoäng endast finns i den

bjudna färgen och i partnerns färger. Ett s.k. gubbud.

 

Singelvisande bud

 

Hopp från sh i ny färg visar singel, trumfaccept och slamintresse. En förutsättning är dock att det finns någon trumffärg. Det gör det inte i följande exempel:

 

1NT-2§;2¨-3©/ª                            

Ingen äkta färg är bjuden. Sh visar minst fem ruter, fyra kort i hö och ingen klöverstyrka (vanligen singel).

 

Exempel på singelvisande bud:

 

1NT-2§;2ª-4§/¨/© 

1NT-2§;2©-3ª/4§/¨

1NT-2©;2ª-4§/¨/© 

 

STÖRD BUDGIVNING

 

Andra hand dubblar eller kliver in

 

I STG finns naturligtvis metoder utvecklade för att ta hand om dessa inkliv, men för att begränsa texten, föreslås var och en använda sina beprövade metoder i detta standardläge. Däremot uppstår litet speciella situationer då inklivet sker efter det att sh svarat.

 

Fjärde hand dubblar eller kliver in sedan sh bjudit (och andra hand passat)

 

a) Sh bjöd 2§.

 

1NT-(pass)-2§-(inkliv med 2x)

 

Öh passar nu alltid (sh kan vilja straffdubbla). För att inte komplicera budgivningen, antar vi att sh med fyra kort i inklivsfärgen dubblar eller bjuder 3NT, som alltså är naturliga bud.

 

I övrigt går buden som om inklivet inte hörts och sh bjuder så långt möjligt som om öh svarat 2¨. Sh:s 3¨ är avlägg. Sh:s 2NT ber om 3§ etc. Sh:s hö-bud på lägsta nivå är invit med 5-färg.

 

Överbud i fi-färgen bjuds med en fördelning som nu saknar naturligt systembud (ruter längsta färg eller 4441 med singel i inklivsfärgen).

 

1NT-(pass)-2§-(D)

 

Öh redubblar med fyra eller fem klöver, passar annars. För övrigt bjuder sh

som om öh svarade 2¨:

 

1NT-(pass)-2§-(D)

pass-(pass)-?

 

·         RD är nu SOS

·         2¨ är slutbud

·         2©/ª är invit, 5-korts hö

·         2NT ber om 3§

·         etc.

 

b) Sh bjöd 2¨/©.                                              

 

1NT-(pass)-2¨/©-(bud)

 

Öh passar alltid med två eller tre kort i sh:s högfärg, men bjuder med fyra (dock ej

på högre nivå än 3-läget). Om nu sh efter öh:s pass bjuder 3 i lägre färg är detta

kamp om delkontrakt och således ej krav. Sh:s kravbud är 2NT, reversebud, bud i

fi-färg och hoppande bud i ny färg.

 

1NT-(pass)-2¨/©-(D)

 

Öh bjuder 2 i sh:s hö med tre eller fyra kort i färgen, passar med två. Om, efter

öh:s pass, andra hand bjuder är sh:s bud i lägre färg ej krav. Kravbuden är 2NT,

reverse, bud i fi-färg och hoppande bud i ny färg.

 

Vi avslutar med två budexempel

 

ª K4

ª ED653

 

1NT

2©

Väst öppnar med en svag sang. Öst visar spader med 2©. Väst bjuder 2ª som visar två eller tre spader. Öst bjuder 3© som visar hjärter och är utgångskrav. Väst bjuder 4§ som visar 4-korts hjärter (eller 3-korts spader)

© kn843

© KD1065

 

2ª

3©

¨ E63

¨ 7

 

4§

4¨

§ KD42

§ E8

 

4©

4NT

 

 

 

5¨

6©

och gubbar i klöver, men inte i ruter. 4¨är kontrollbud. 4NT är RKC Blackwood.

 

 

 

 

 

 

ª E1095

ª 72

 

1NT

2¨

Östs 2¨ visar hjärter. Västs 2© förnekar 4-stöd. Östs 3© visar att han har minst fem hjärter och ingen singelton. Västs 4§ visar 3-korts hjärter och gubbar i klöver och kanske i hjärter (men inte i ruter och spader). Kontrollbud följer.

© Dkn4

© EK9862

 

2©

3©

¨ E73

¨ KD4

 

4§

4¨

§ K53

§ Ekn

 

4©

5§

 

 

 

5ª

6©

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 – 2002-08-09

Beskrivet av:

Lars Backström