Delsystem: Defensivbudgivningen i Bridge World Standard

 

Ursprung: Bridge World Standard (BWS) sammanställer system, som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns konkurrerande synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Definitioner: Med balanserad fördelning avses (4333), (4432) eller (5332).

Ett konkurrensbud (competitive action) avges efter en motståndares bud, dubbling eller redubbling. Ett bud avgivet i direkt position (direct position) avges omedelbart efter ett motståndarbud. Ett bud i balanseringsposition (reopening position) avges efter en motståndares bud på vilket följt två pass. Med bud i sandwichpositionen avses ett bud sedan mtv öppnat, partnern passat och mth svarat.

 

Beskrivning

 

Krav för ett första defensivt bud

 

Kraven för inkliv och upplysningsdubblingar är moderata. Inkliv på 2-läget är sunda. Zonförhållandena påverkar i viss mån minimikraven. ªEDxxx ©xxx ¨Dxxx §x är minimum för inkliv med 1ª med ingen i zonen. ªExxx ©Exxx ¨Dxxx §x är minimum för en upplysningsdubbling med ingen i zonen. ªEKD10x ©EKx ¨Dxxx §x är något för stark för ett inkliv med 1ª över 1§ med ingen i zonen.

 

I normala fall är maximum för inkliv 18 hp (ett stycke lägre med stark färg).

 

För inkliv på 2-läget krävs sunda värden och en bra färg.

 

De flesta experter upplysningsdubblar med en hand som har stöd i de objudna färgerna och motsvarigheten till öppningsstyrka som stöd i dessa.

 

Ett inkliv med 1NT i direkt position visar 15+ - 18 hp oavsett vilken färg som öppningshanden bjöd. I balanseringspositionen visar 1NT 10-14 hp samt åtminstone halvhåll i öppningsfärgen (efter pass i förhand 10- maximum för att ej öppna).

 

Ett överbud av en opassad hand i antingen direkt position eller balanseringspositionen visar antingen en svag eller en mycket stark hand med

a) båda högfärgerna om överbudet sker i en lågfärg.

b) den objudna högfärgen och en lågfärg om överbudet sker i en högfärg.

Samma princip används efter enöppning i färg och svarshandens 1NT.

Samma bud av en spelare som passat i förhand visar en styrka som är förenad med säkerhetskraven och det ursprungliga passet.

 

Ett direkt 2NT-bud efter enöppning visar antingen en svag eller en mycket stark hand med längd i de båda lägsta objudna färgerna. Med en styrka däremellan bjuder man den ena färgen och hoppas kunna bjuda den andra senare. Om spelaren passat i förhand är styrkan förstås begränsad. Ett 1NT-inkliv av en spelare, som passat i förhand, visar en liknande hand men mindre spelstyrka.

 

Med (5530) och renons i öppningsfärgen får omdömet avgöra. Handen betraktas antingen som en 2-färgshand eller 3-färgshand. Färgernas styrka och budläget får avgöra.

 

Ett hoppande överbud är

a) naturligt i direkt position i öppnarens lågfärg.

b) frågar efter håll i öppningsfärgen med en genomgående färg i direkt position efter enöppning i högfärg samt i balanseringspositionen oavsett enöppnarens färg.

 

Med (5332) bjuds vanligen 5-kortsfärgen på 1-läget om detta är möjligt och med adekvat styrka. Med 3352 efter 1§ bjuder man dock dubbelt hellre än 1¨. Med (5332) och en 5-kortsfärg, som är lägre än öppningsfärgen dubblar de flesta (ehuru några kliver in med 2© efter öppningen 1ª med bra hjärterfärg).

 

Med (6430), renons i öppningsfärgen och då 6-kortsfärgen inte kan bjudas på 1-läget avgör färgernas kvalité och budläget.

 

Med (5431) och korthet i öppningsfärgen dubblar de flesta om 5-kortsfärgen är en lågfärg. Om 5-kortsfärgen är hjärter och öppningsbudet 1ª får hjärterfärgens kvalité avgöra om man dubblar eller bjuder 2©. När 5-kortsfärgen kan bjudas på 1-läget dubblar de flesta när 5-kortsfärgen är ruter men gör ett inkliv om 5-kortsfärgen är en högfärg.

 

Ett enkelt hoppande inkliv efter enöppning i färg på godtycklig nivå är spärrande i direkt position. I balanseringspositionen visar budet minst öppningshand och en stark 6-kortsfärg. Maximum är en kung bättre än en öppningshand. Om spelaren passat i förhand är budet förstås svagare.

 

Ett inkliv med 3NT i någondera positionen är naturligt.

 

Ett styrkevisande hoppande bud efter motståndarnas spärrbud är naturligt förutom ett hopp till 4-tricksnivån i lågfärg efter spärrande högfärgsöppning. Detta bud visar bjuden lågfärg och den andra högfärgen.

 

Speciella situationer

 

Efter 2© Flannery: Samma försvar som mot en svag 2-öppning.

 

Efter 2¨ Flannery: Dubbelt visar kort, 2© är upplysningsdubbling av hjärter, 2ª är naturligt. Om försvaren passar på 2¨ kan senare i budgivningen endera försvararen dubbla som upplysningsdubbling.

 

Efter 2¨ visande svag 2-öppning i endera högfärgen: Dubbelt visar allmän styrka. Ett högfärgsbud på 2-tricksnivån är naturligt. 2NT är naturligt och visar en stark sangöppning.  Högre bud är naturliga och styrkevisande. Om försvararen har en hand där han normalt hade upplysningsdubblat den ena högfärgen men inte den andra passar han på öppningsbudet. Sedan kan han upplysningsdubbla när försvararna har bjudit hans korta högfärg eller ev bjuda 2NT för att visa lågfärgerna. Efter svarsbudet 2 trick i högfärg, “pass or correct“, är en dubbling av endera försvararen upplysningsdubbling. Andra liknande fördröjda dubblingar av högfärgsbud på 2-tricksnivån är upplysningsdubblingar.

 


Efter 1§, starkt och artificiellt eller ett matchande svagt 1¨-bud  visar dubbelt högfärgerna och 1NT visar lågfärgerna (Mathe). Alla färgbud är naturliga och obstruerande. Med en solid stark hand passar man och återkommer senare.

 

Mot Namyats: Dubbelt av öppningsbudet eller svarshanden reläbud visar en upplysningsdubbling av öppningshandens verkliga färg; en fördröjd dubbling är straffdubbling. Om försvararen passar på öppningen och svarshanden konverterar till 4 i högfärgen har en dubbling i sandwichpositionen samma innebörd som det skulle ha efter motsvarande öppningsbud. Skulle svarshanden bjuda reläfärgen (ofta behandlad som slaminvit) är en dubbling i sandwichpositionen upplysningsdubbling av öppnarens högfärg medan ett pass följt av en dubbling är straffdubbling.

 

Mot transfer och ospecificerade spärrbud: Dubbelt visar styrka men skapar ej ett kravläge.

 

Mot 2-färgade spärrbud: Dubbelt, ett bud i motståndarnas färg och en fördröjd dubbling är alla upplysningsdubblingar

 

Mot svaga 2-öppningar: Ett cuebid på 3-tricksnivån är hållfråga. Med håll bjuder partnern 3NT.

 

Mot en naturlig spärr på 2-tricksnivån eller 3-tricksnivån: Överbud på 4-tricksnivån visar högfärgerna efter lågfärgsöppning, andra högfärgen + ospecificerad lågfärg efter högfärgsöppning.

 

Efter naturliga 1NT-öppningar: Cappelletti i både direkt position och balanseringsposition. Dubbelt är straffdubbling i direkt position. I balanseringspositionen visar dubbelt en styrka motsvarande sangöppnarens minimum (utom mot en mini-sang).

 

Mot ett begränsat naturligt bud på 2-läget (t ex en 2-klöveröppning i Precision): Som mot en svag 2-öppning i samma färg.

 

I ett odiskuterat läge visar en dubbling av ett artificiellt bud den färgen (och den tolkning som verkar vettigast av straffdubbling, kortvisande eller utspelsvisande).

 

Budgivning i sandwichpositionen

 

a) 1NT, 2 eller högre i öppnarens färg och 2 eller högre i svarshandens färg är naturliga.

b) 2NT visar de objudna färgerna.

c) 3 i svarshandens färg frågar efter håll i den färgen för 3NT och indikerar en genomgående färg.

d) Dubbelt är upplysningsdubbling med längd i de objudna färgerna.

 

Efter motståndarnas enöppning och svarshandens 1NT

a) Dubbelt är upplysningsdubbling av öppningsfärgen.

b) Ett cuebid på 2-tricksnivån har samma innebörd som om det avgivits direkt efter öppningen.

c) 2NT visar de 2 lägsta objudna färgerna.

 

Efter motståndarnas öppning och två-över-en-svar eller starka hoppande borttag

a) Ett cuebid i öppningsfärgen eller 2NT är upplysningsdubbling.

b) Ett cuebid i svarshandens färg är naturligt [default] {upplysningsdubbling [leaf]}.

 

Efter motståndarnas enkla höjning av en enöppning finns inga andra överenskommelser än följande:

a) Ett cuebid visar högfärgerna över lågfärg, objuden högfärg + lågfärg över högfärg.

b) Ett hoppande inkliv är spärrande eller invitation till offring [default] {kortvisande [leaf]}.

 

I följande situationer bjuds på samma sätt som om svarshanden spärröppnat med motsvarande bud:

a) spärröppning + höjning

b) enöppning + konstruktivt stöd med hopp

c) enöppning + spärrande stöd med hopp

 

En dubbling av följande artificiella höjningar av ett bud på enläget är upplysningsdubbling om det är markerat med T (med ett leaf av utspelsvisande om det är markerat med l) eller utspelsvisande och/eller offringsorienterat om höjningen är markerad med L (med ett leaf av upplysningsdubbling om det också är markerat med t):

 

     utgångskrävande splinter                                         L

     splinter som inte är krav till utgång                           Lt

     utgångskrav med styrkeintervall                               L

     limithöjning med styrkeintervall                               Tl

     svag höjning med styrkeintervall                              T

     hand som passat i förhand gör ett fit-showing bud    T

     annan icke diskuterad artificiell höjning                    Lt

 

Efter en svag 2-öppning och svarshandens kravbud 2NT är ett bud i sandwichpositionen liktydigt med motsvarande bud i direkt position efter 2-öppningen.

 

Efter motståndarnas spärröppning och bud i ny färg av svarshanden (med eller utan hopp) visar en dubbling de båda objudna färgerna [default] {när svaret är krav visar en dubbling upplysningsdubbling av öppningsfärgen [leaf]}.

 

Efter ett artificiellt halvpositivt eller positivt svar till en stark artificiell öppning visar en dubbling den dubblade färgen. Detta gäller alltså såväl efter öppning med ett artificiellt 1§ och efterföljande artificiella svar (1¨, 1© eller 1ª ev även högre bud) som efter ett artificiellt 2§ och efterföljande artificiella svar (2¨ ev 2©).

 

Efter (1NT, stark)-pass-(2§, Stayman)-? visar dubbelt klöver med ospecificerad styrka.

 

Efter (1NT, svag)-pass-(2§, Stayman)-? visar dubbelt allmän styrka.

 

Efter motståndarnas överföringsbud på 2-läget över 1NT (svag eller stark)

a) visar dubbelt den dubblade färgen.

b) bud i den indikerade färgen är upplysningsdubbling av den färgen.

 

Efter vår upplysningsdubbling av en enöppning

 

1NT visar 7-10 p och håll i öppnarens färg.

 

Ett cuebid visar åtminstone intresse för utgång och skapar kravsituationer till dess antingen en färg är bjuden 2 gånger eller utgång är nådd. Exempel:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

 

1¨

D

pass

 

2¨

pass

2©

pass

 

3©

 

 

 

 

I denna sekvens är 2© krav men 3© är inte krav.

 

Efter en dubbling visar advancerns enkla hopp 1-3 poäng under vad som behövs för att bjuda cuebid.

 

En icke-konkurrerande höjning av en icke-konkurrerande svar på upplysningsdubblingen indikerar fyrkortsstöd och en styrka med en intervallängd på 4 hp med början vid ett ess starkare än en minimal dubbling. När (enbart) advancerns bud är konkurrerande är minimal styrka för budet ett ess mer än minimal dubbling [default] {en dam mer än minimal dubbling [leaf]}. När enbart höjningen är konkurrerande är minimistyrkan för höjningen en dam mer än en minimal dubbling. När både advancerns bud och höjningen är konkurrensbud är minimistyrkan den för en minimal upplysningsdubbling. Anm. advancern = partnern till den som upplysningsdubblade eller klev in.

 

Efter ett ickekonkurrerande bud av advancern lovar dubblarens styrkevisande cuebid annat bud om advancern inte bjuder högre än på 2-tricksnivån av hans första bud men budet lovar nytt bud om advancern bjuder högre än så. Detta cuebid må användas av dubblaren med 4-kortsstöd i advancerns färg och en hand alltför stark för en enkel höjning. Detta cuebid genererar inte en kravsituation sådan som den efter advancerns cuebid. Budgivningen må alltså avstanna utan att en färg bjudits 2 gånger. Detta cuebid kan även avges av dubblaren med 3-kortsstöd och en styrka som erbjuder utgångsmöjligheter.

 

Om dubblaren bjuder ny färg visar han en hand som var för stark för ett enkelt inkliv.

 

Efter advancerns enkla bud i ny färg visar dubblarens sangbud en hand som var alltför stark för ett sanginkliv (säg 19-21 hp).

 

Efter dubblarens styrkevisande bud i ny färg kan advancern korrigera utan att visa några hp men bara till nästa nivå av hans egen färg eller en färg som är lägre än denna och advancerns enkla sangbud visar håll i öppningsfärgen.

 

Om advancerns möjligheter efter svarshandens redubbling:

a) Hopp i ny färg är spärr.

b) När öppningsbudet är i högfärg är 1NT för slinkning och ett cuebid är konstruktivt (krav för en rond).

 

Om advancerns möjligheter efter svarshandens färgbud:

a) En dubbling är straffdubbling.

b) Ett icke hoppande bud i öppnarens färg är naturligt.

c) Ett cuebid i svarshandens färg är artificiellt och krav.

 

Om advancerns möjligheter efter svarshandens höjning av öppningsfärgen:

Dubbelt är svarsdubbling (upplysningsdubbling eller visande styrka beroende på nivå).

Detta innebär olika saker på olika nivåer. På 2-tricksnivån visar en responsiv dubbling åtminstone moderata värden, antyder längd i åtminstone 2 av de 3 objudna färgerna och ber om hjälp att välja strain. När nivån höjs avtar antydningarna om fördelning och budet är mer en antydan om styrka hos en hand som saknar annat bra bud. Härav följer att efter en responsiv dubbling på 4-tricksnivån väljer upplysningsdubblaren ofta att passa.

 

Efter vårt enkla inkliv efter enöppning i färg

 

Efter vårt enkla inkliv på en öppning med 1 trick i färg

a) En ny färg av en advancer som inte passat i förhand är naturligt och okrav i alla situationer [default]. {naturligt och krav [leaf]} {alltid naturligt men krav bara efter inkliv på 2-läget [leaf]}. Vanligt är att man inte bjuder en ny färg med en mycket svag hand.

b1) När advancerns bud i ny färg är krav garanterar ett cuebid anpassning i inklivsfärgen, ett cuebid med hopp är en blandad (eng: mixed) d v s halvspärrande höjning, som visar minst ett defensivstick, ny färg följd av återbud i samma färg är inviterande och ett hopp i ny färg är en fit-jump [default] {svagt [leaf]}.

b2) När advancerns bud i ny färg är okrav kan ett cuebid vara antingen en stark höjning eller komma att efterföljas av ett kravbud i ny färg, ett cuebid med hopp är en blandad (eng: mixed) d v s halvspärrande höjning, bud i ny färg åtföljt av bud i samma färg är svagt och hopp i ny färg är inviterande.

c1) När advancerns bud i ny färg vore krav över svarshandens pass och om svarshanden bjuder är advancerns bud i ny färg okrav [default] {krav [leaf]} {spärrande [leaf]}.

 

Advancerns enkla hopp i ny färg är inviterande.

 

Advancerns stöd med hopp är spärrande. Har han en starkare hand får han bjuda cuebid. Ett hoppande cuebid (“mixed raise“) visar en hand som styrkemässigt ligger mellan ett spärrande stöd och en hp-baserad konstruktiv höjning.

 

Budet 1NT efter partnerns inkliv visar 8-11 p och håll i öppningsfärgen oavsett zonförhållanden och vilken öppningsfärgen var.

 

Om advancerns bud efter det att svarshanden bjudit en ny färg:

a) Dubbelt visar längd i den objudna färgen samt tolerans för partnerns färg (s k Snapdragon).

b) Ett cuebid i öppnarens färg har samma innebörd som om svarshanden hade passat.

c) Ett cuebid i svarshandens färg är en stark höjning av inklivsfärgen.

d) Ett enkelt bud i den objudna färgen är okrav (default, se c1 ovan).

 

Om advancerns bud när svarshanden stöder öppningsfärgen:

a) En dubbling är inte straffdubbling (utan upplysningsdubbling eller visande allmän styrka beroende på nivå).  Efter en enkel höjning antyder dubbelt längd i de båda objudna färgerna.

 

Efter (färgöppning)-enkelt inkliv-(enkel höjning)-enkel höjning-(återbud i samma färg)-? är en dubbling utgångsinvit om (och endast om) det inte finns något bud tillgängligt under 3-tricksnivån i inklivsfärgen.

 

Om advancerns möjligheter efter svarshandens negativa dubbling:

En redubbling visar styrka.


 

Efter vårt inkliv med 1NT

 

Advancerns metoder efter 1NT i direkt position eller balanseringsposition är desamma som efter öppningsbudet  1NT. Hoppande bud till 3-läget i färg är inviterande.

 

Efter vår balansering med 1 trick i färg

 

2NT och bud i ny färg är krav för en rond.

Efter en balansering utan hopp och när öppningshanden bjudit ny färg är ett cuebid i öppnarens först bjudna färg ett artificiellt krav.

 

När öppningshanden har spärrat

 

En dubbling av ett spärrbud upp till 4© är upplysningsdubbling. I äldre versioner av BWS var en dubbling av 4ª straffdubbling men nu finns en trend mot att behandla även denna dubbling som upplysningsdubbling (oaktat att det i detta fall ofta följer ett straffpass).

 

Efter en 3-öppning:

Ett cuebid visar en 2-färgshand, högfärgerna över en lågfärgsöppning, den andra högfärgen + en ospecificerad lågfärg över en högfärgsöppning.

 

Efter en svag 2-öppning och partnerns upplysningsdubbling används lebensohl (2NT är ett kommando till att bjuda 3§ [dubblaren bjuder ett annat bud bara med avsevärd extrastyrka], på vilket advancern kan passa eller bjuda en färg på 3-tricksnivån, som är lägre än öppningsfärgen för att visa svaghet; direkta icke hoppande bud på 3-läget visar moderata värden. Ett direkt hopp till 3NT är ett starkt förslag om att spela denna strain (om man bjuder 2NT först är man mer tveksam till att spela i NT). En direkt fråga efter objuden högfärg via ett cuebid föreslår att dubblaren, om han inte bjuder en högfärg, inte bjuder 3NT utan ett håll i öppningsfärgen (genom att bjuda 2NT först och sedan bjuda cuebid föreslår advancern att dubblaren kan bjuda 3NT även utan håll i öppningsfärgen [default] {med bara halvhåll i öppningsfärgen [leaf]}. Ett hopp till 3ª efter en dubbling av 2© är visar moderata värden och är inviterande (genom att bjuda 2NT först blir 3ª-budet krav).

 

När partnern har klivit in med 2NT (visande en stark sangöppning) efter en svag 2-öppning eller efter en öppning, som behandlas likartat:

a) Om öppningsbudet var i en högfärg är alla bud på 3-läget överföring till närmast högre färg (3ª visar klöver), med en överföring till öppningsfärgen som Stayman.

b) Om öppningsbudet var i en lågfärg är 3§ Stayman, 3¨ och 3© är överföring till närmast högre färg och 3ª är överföring till den andra lågfärgen.

 

Efter partnerns inkliv efter spärröppningen är 4NT av advancern KCB med den bjudna färgen som överenskommen trumffärg.

 

Efter ett inkliv av partnern på utgångsnivå är ett bud i ny färg av advancern cuebid med inklivsfärgen som överenskommen trumffärg.

 

Efter partnerns dubbling av en 3-öppning eller 4-öppning i lågfärg är advancerns 4NT Blackwood (4 ess). Men efter en upplysningsdubbling av 4© är 4NT av advancern lågfärgssökande.

 


Efter partnerns bud i sandwichpositionen

 

När motståndarna bjudit en över en och partnern upplysningsdubblat

a) Advancerns cuebid i öppningsfärgen är naturligt.

b) Advancerns cuebid i svarshandens färg är krav och lovar annat bud under utgång [default] {följer vanliga BWS cuebid regler [leaf]}.

 

Fördröjda aktioner

 

Om en spelare först passar på motståndarens öppningsbud och sedan

a) bjuder 2 trick i öppningsfärgen efter svarshandens 1NT eller efter ett återbud av 1NT, så är detta bud naturligt.

b) dubblar svaret 1NT, återbudet 1NT eller enkelt ombud av öppningsfärgen så är det straffdubbling.

 

 

Version & datum:

1 - 03-02-09

Beskrivet av:

Arne Frennelius