Offensiv konvention: 4-vägs överföring (eng: 4-way transfer eller 4-suit transfer)

 

Ursprung: Konventionen utvecklades i USA på 1980-talet.

 

Syfte: Att möjliggöra överföring till var och en av de fyra färgerna samt ge möjlighet till en nyanserad budgivning efter sangöppning

 

Beskrivning

Efter öppning med 1NT är 2¨/©/NT överföringsbud enligt följande:

 

2¨

överföring till hjärter

2©

överföring till spader

2ª

överföring till klöver

2NT

överföring till ruter

 

 

Med 4-stöd i svarshandens högfärg må öppningshanden hoppa till 3 trick i färgen (superaccept). Med 3-stöd och 2 av 3 topphonnörer i svarshandens högfärg må öppningshanden bjuda 2NT. Efter överföring till högfärg är svarshandens återbud med /¨ utgångskrav och visar minst en stark fyrkortsfärg.

 

Efter buden och 2NT bjuder öppnaren respektive 3¨ utan god anpassning. Har han god anpassning bjuder han reläbudet (2NT respektive 3§, preaccept). Detta möjliggör för paret att hitta 3 sang med sex toppstick i lågfärgen.

 

Eftersom 1NT - 2NT är överföringsbud får svarshanden gå omvägen över för att invitera till 3 sang:

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2¨/©

2NT

 

 

 

 

2NT i denna sekvens visar den enkla inviten till 3 sang. Svarshanden behöver inte ha någon fyrkorts högfärg. Härav följer också att

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2©

2ª

 

 

visar 4-korts spader med invitstyrka. Syd kan ju ha 4-4 i högfärgerna.

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2©

3NT

 

 

 

 

Nord visar 4-korts spader.

 

Sekvensen 1NT - 3§/¨ visar enligt amerikansk standard en hand som inviterar till 3 sang. Partnern accepterar med god anpassning i lågfärgen.

 

Eftersom 4-vägsöverföringar möjliggör för sangöppnaren att visa anpassning via preaccept behövs inte denna normala innebörden av 1NT - 3§/¨. I stället används följande struktur:

 

Syd

Nord

 

1NT

?

 

 

 

 

3§

visar svag hand med minst 5-5 i lågfärgerna och högst 7 hp. Syd passar eller bjuder 3¨.

3¨

visar en hand med lågfärgerna och är utgångskrav och slaminvit med minst 5-5 i lågfärgerna. Budet visar minst 8 hp. Öppningshandens bud i högfärg är kontrollbud och öppningshandens 4§/¨ visar längd i bjuden färg och föreslår en kontrollbudsekvens som fortsättning

 

I kortfattade beskrivningar finns ofta denna innebörd av 1NT - 3§/¨ inte med. Härav följer att många spelare uppger sig spela 4-vägsöverföringar utan denna variant. En försiktighetsåtgärd är därför att fråga partnern hur han uppfattar 1 NT-3§/¨.

 

Om svarshanden först överför till lågfärg och sedan återkommer med ett högfärgsbud på 3-tricksnivån visar han minst 5-4.

 

Om svarshanden först överför till lågfärg och sedan avger ett bud i annan färg på 4-tricksnivån visar detta singelton i den bjudna färgen och är slaminviterande. På detta kan öppningshanden slå av med 4NT, kontrollbjuda eller stödja lågfärgen till lämplig nivå.

 

Version & datum:

1 - 2002-10-01

Beskrivet av:

Arne Frennelius