Värderingsprincip: Lagen om det totala antalet stick (eng: The Law of Total Tricks)

Skrivs ofta enbart som Lagen (eng: The Law)

 

Ursprung: Lagen upptäcktes av fransmannen Jean-René Vernes på 1950-talet men upptäckten väckte under lång tid föga uppmärksamhet. På 1990-talet skrev amerikanen Larry Cohen boken To Bid or Not to Bid som beskrev lagen och använde den som analysinstrument i ett stort antal situationer.

 

Syfte: Att användas som värderingsinstrument i konkurrensbudgivning

 

Beskrivning 

Man adderar Nord-Syds och Öst-Västs sammanlagda antal trumf i respektive pars längsta färg. Denna summa är enligt lagen det sammanlagda antalet stick NS och ÖV kommer att få om de får hand om kontraktet.

 

Exempel: NS har tillsammans 9 hjärter och ÖV tillsammans 8 spader. Summan blir 17. Om NS gör 3 hjärter kommer enligt Lagen ÖV att få 8 stick i ett spaderkontrakt, om NS gör 4 hjärter kommer ÖV enligt Lagen att få 7 stick i ett spaderkontrakt.

 

Formeln gäller förstås inte i alla givar. Den är ett statistiskt samband, som dock har visat sig vara så pass starkt att många av de bästa spelarna världen över regelmässigt kompletterar de befintliga värderingsinstrumenten med Lagen.

 

Ett enkelt sätt att använda lagen är att alltid bjuda till den nivå där det kontrakterade antalet stick är lika med det sammanlagda antalet trumf hos den egna sidan i konkurrensbudgivning (t ex konkurrera till 2-läget med 8 trumf, till 3-läget med 9 trumf och till 4-läget med 10 trumf). Detta innebär att många spelare höjer partnerns svaga 2-öppning till (minst) 3-läget med 3-korts trumfstöd.

 

Exempel: Syd har ªKD987 ©E8 ¨E92 §1072 och spelar med 5-korts högfärgsöppningar. Syd öppnar med 1ª, Väst bjuder 2©, Nord stöttar med 2ª och Öst bjuder 3©. Syd skall nu passa eftersom Nord kanske bara har 3-stöd och paret i sådant fall förfogar över 8 trumf. Om Nord har 4-korts spader kommer han att bjuda 3ª. Om Syd i stället efter samma budgivning har  ªK98752 ©E8 ¨E92 §107 bjuder han 3 spader. Hela given:

 

 

ªE63

 

 

©763

 

 

¨K864

 

 

§Kn94

 

ª104

 

ªDKn

©KD1095

 

©Kn42

¨1053

 

¨DKn7

§ED3

 

§K8652

 

ªK98752

 

 

©E8

 

 

¨E92

 

 

§107

 

 

3ª går nu hem medan 3© går en bet. Om spadern sitter 3-1 går 3ª en bet men 3© går hem.

 

Lagen och sangkontrakt

 

Även i sangkontrakt finns en formel: Sammanlagda antalet stick när sida A spelar i sang och sida B spelar i trumf = 7 + antalet trumf, som sida B har.

 

Exempel: Dina motståndare är i 3NT och din sida har 10 kort i någon färg. Lönar det sig att offra sig? Formeln säger att det finns 17 stick sammanlagt. Om motståndarna gör precis 3NT kan din sida väntas få 8 stick i ett färgkontrakt.

 

Denna formel förutsätter någorlunda normal fördelning. Det finns 2 typer av justeringar.

 

Vid mer svitade fördelningar justeras formeln. Om motståndarna har en långfärg på minst 6 kort ökas antalet stick med 1 för varje kort över 5 i långfärgen. Denna modifiering är vanlig när motståndarna har inlett med en 3-öppning eller att öppningshanden efter att ha öppnat med 1 i lågfärg hoppar till 3NT.

 

Den andra typen av justering uppstår om din sida har någon kortfärg. En singelton genererar vanligen ett halvt till ett stick extra. En renons ger ett stick extra.

 

Exempel: Syd har ªEK54 ©D87632 ¨- §KD2. Budgivning:

 

Syd

Väst

Nord

Öst

 

 

 

 

1NT

 

2§

2©

3©

3NT

 

?

 

 

 

 

 

1NT var 11-14, 2§ visade högfärgerna, 2© var krav med lågfärgerna.

 Nord bjöd 3© utan så många hp varför han bör ha minst 4 hjärter. ÖV kan tänkas

ha en 6-korts ruterfärg. Totala antalet stick kan förmodas vara minst 7 + 10 + 1, varför 4 hjärter borde löna sig. Det bjöd Syd, kontraktet dubblades och gick hem.

(Spelat i VM-par 1978, Nord-Syd var slutsegrarna, brasilianarna Branco-Cintra.)

 

Nedjusteringar och uppjusteringar

 

Låghonnörer i motståndarnas trumffärg kan föranleda vissa nedjustering av det totala antalet stick. DKn9 i motståndarnas trumffärg föranleder en nedjustering med ett halvt stick. Damer, knektar, och ibland även tior och nior är nedjusteringsfaktorer vars värde dock är svårt att kvantifiera.

 

En andra nedjusteringsfaktor är avsaknad av goda mellankort i den egna trumffärgen.

 

En tredje nedjusteringsfaktor är mycket balanserade händer, särskilt (4333) och (5332).

 

Den första uppjusteringsfaktorn är renhet (eng: purity). Renhet innebär att det inte finns några problem med låghonnörerna och att man har goda mellankort i trumffärgerna. Det är ovanligt att alla fyra färgerna är rena. Vi justerar bara i de extrema fallen, dvs renhet i alla färgerna (uppjustering) eller låghonnörsproblem i alla färger (nedjustering).

 

Den andra uppjusteringsfaktorn är dubbelanpassning (eng: double fit). Om båda sidor har dubbelanpassning, vilket definieras som att båda sidor har 8+ kort i 2 färger, adderas ett helt stick.

 

Den tredje uppjusteringsfaktorn är extra längd eller renonser. För en 7-kortsfärg adderas ett halvt eller ett stick. För en 8-kortsfärg adderas ett stick.

 

Andra justeringar

 

Lagen håller inte när den påvisar extremt många stick. Om vardera sidan har 11 kort i var sin färg kan summan 22 stick vara ett eller två för mycket.

 

Version & datum:

1 - 2003-02-04

Beskrivet av:

Arne Frennelius