System: MS Defensiv

 

Ursprung: MS är namnet på vad som kan sägas vara det svenska standardsystemet. Det presenterades första gången i slutet av 1970-talet av Mats Nilsland, som också är den som givit systemet dess namn. Det finns beskrivet i fyra böcker, av vilka del I utgivits av Svenska Bridgeförlaget, medan övriga delar publicerats av Scania Bridgekonsult. Del II handlar om mothandsbudgivning.

 

Skapat datum: ca 1975

 

Syfte: Som namnet antyder, är ambitionen med MS att det både skall vara Modernt och Standard.

 

Beskrivning

Modern Standard är inte enbart ett system för budgivningen efter det att den egna sidan öppnat budgivningen. När motståndrna öppnar finns dessa försvarsbud att ta till:

 

 

Enkla inkliv

Det enkla inklivet sågs en gång i tiden som ett svagt bud: en vink till partnern om att den här färgen var bra att spela ut. I dag är den allmänna uppfattningen att det enkla inklivet i första hand används för att sikta mot ett eget kontrakt. Styrkan ligger ungefär på 10-16 hp, men med bra fördelning, eller en mycket bra färg, kan man tumma litet på styrkan – i alla för ett 1-lägesinkliv. Normalt har inklivaren minst fem kort i sin färg, men om styrkan är OK är det acceptabelt att kliva in på 1-läget även med en mycket stark fyrkortsfärg. På 2-läget skall man helst ha en 6-kortsfärg, men en bra 5-kortsfärg är också OK.

 

Hoppande inkliv

De hoppande inkliven är spärrbud och skall behandlas som motsvarande öppningsbud. (1©) – 2ª är alltså en svag två-öppning i spader, och (1§) – 3© är som om man öppnat med 3©. Zonerna har här en stor betydelse för hur högt man vågar spärra.

 

1 sang

Visar samma styrka som en sang-öppning, d.v.s. 15-17 hp och balanserad fördelning. Dessutom skall man ha ett bra håll i öppningsfärgen, allra helst minst dubbelhåll. Med en hand som duger för 1 sang, men med ett håll som inte lämpar sig för sang, typ ess småtredje (eller inget håll alls), är det bättre att upplysningsdubbla och hoppas att partnern kan bli spelförare i ett eventuellt sangkontrakt.

 

Upplysningsdubbelt

Efter 1 i färg är dubbelt en s.k. upplysningsdubbling, som lovar en av två olika handtyper:

 

a)       minst öppningsstyrka och tre eller fler kort i alla objudna färger. Lämpliga fördelningar är (4432) och (4441). (4333) och (5332) kan accepteras om man har sin huvudsakliga styrka utanför öppningsfärgen; och (5440) eller (5431) är också bra, men då skall han helst inte ha fem kort i en högfärg om styrkan är minimal.

b)       17/18+ hp oavsett fördelning – dock är det oftast bättre att inleda med ett tvåfärgsvisande bud (se nedan) om man har 5-5-fördelning

 

Tvåfärgsvisande bud

Med detta menar vi minst 5-5-fördelning. Efter 1 i färg finns dessa möjligheter:

 

a)       2NT för att visa de två lägsta objudna färgerna – det betyder lågfärgerna efter 1§/¨, hjärter och den objudna lågfärgen efter 1©/ª,

b)       4NT för att visa minst 6-5 eller 5-6 i de två lägsta färgerna och mycket bra spelstyrka

c)       överbud i öppningsfärgen med den högsta objudna färgen och en till – det betyder spader plus en lägre färg efter alla öppningsbud utom 1 spader, då överbudet visar hjärter plus en lågfärg

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 – 01-12-13

Beskrivet av:

Anders Wirgren