System: Carrotti

 

Ursprung: Namnet Carrotti är en ellipsering av ”Carrot 80” och systemets stomme konstruerades av Sven-Olov Flodqvist i slutet av 70-talet med delar ur Carrot Club, eller Morotsklövern. Carrotti är ett s k passbitsystem, där pass i första och andra hand visar öppning. Från början byggdes systemet för att öka förståelsen av för- och nackdelar med sådana metoder, men efter hand visade det sig vara så lätt, roligt och effektivt att det fick leva vidare för sin egen skull.

 

Skapat datum: 1979-80

 

Syfte: Ända sedan Culbertsons dagar har nästan all budteori baserats på uppfattningen att det behövs cirka 12 hp eller motsvarande för att öppna budgivningen. Det anses att den minimistyrkan ger vissa förutsättningar för att öppningssidan ska kunna klara hem någonting, och att den som öppnar på svagare kort riskerar att råka illa ut. Trots det är spärrbud och inkliv på svaga händer sedan motståndarna öppnat budgivningen mycket vanliga, fastän det är betydligt farligare, när fienden fått utväxla lite upplysningar än innan de hunnit bjuda någonting.

 

Standardsystemet baseras alltså på dessa ”heliga kor”, att pass förnekar intresse för egna kontrakt, medan öppningsbud uttrycker ambitionen att klara det som bjuds. Nästan all budteoretisk utveckling sker på ytan med dessa grundstenar underförstådda. Men är de verkligen så idealiska som deras orubblighet tyder på?

 

Bridge är ju en strid mellan två par, och det är minst lika viktigt att försvåra för motståndarna att finna sina bästa kontrakt som att hitta sina egna. Av den anledningen är det önskvärt att komma åt att bjuda så ofta som möjligt. Ett systems aggressivitet kan mätas genom att sätta vikter på dess öppningsbud och multiplicera dessa med frekvenserna. Om passet ges vikten 0, 1§ vikten 1, 1¨ vikten 2 etc får man ett mått på standardsystemets aggressivitet runt 1. Genom att i stället öppna på alla händer med 8-12 hp i stället för exempelvis 13-16 stiger aggressiviteten till drygt 2.

 

Detta är den teoretiska bakgrunden till alla system med svaga öppningsbud. Det förefaller kanske som om aggressiviteten kan ökas genom att helt enkelt sänka den undre gränsen för öppningsbuden, som i Acol jämfört med Culbertson. Men då uppstår i stället problem i den egna konstruktiva budgivningen, på grund av öppningarnas alltför stora spännvidd. Naturligtvis kan passet få visa 0-7 hp och 1§ eller 1¨ minst 13 hp. Men det säger sig självt att det är taktiskt bättre att ta till 1¨ för de svaga händerna, när motståndarna antagligen har de bästa korten, och spara på budutrymmet med ett ”öppningspass”, när den egna sidan har merparten av styrkan.

 

Alla passystem är dominanta! Motståndarna kommer bara åt att använda sitt eget grundsystem när de har öppning i första hand. Detta är i sig matnyttigt när de använder en massa egendomliga öppningsbud, som annars skulle kunna vara besvärliga att klara sig emot. Carrotti skapar i själva verket ett slags konkurrensmiljö, där alla spelarna snarare använder omdömet än sina budmetoder.

 

Beskrivning

 

Öppningsbud

Pass

12-16 hp, ojämn hand, eller 15-17-sang.

1§

a) 9 -11 (12) balanserade hp

b) 17+ hp, obalanserad hand, eller 18+ balanserad.

1¨

0-7 (8) hp oavsett fördelning

1©/ª

8-11 hp med 4+ko färg (ej (4333) eller (4432)), ofta med längre lågfärg.

1NT

12-14-sang

2§/¨

8-11 hp, obalanserade händer med minst femkorts öppningsfärg utan fyrkorts högfärg, antingen sexkortsfärg eller båda lågfärgerna. 22(54) behandlas dock som jämn och öppnas med 1§, eftersom man kan passa på svaret 1¨. Med 5-5 i lågfärgerna och högst 6,5 förlorare kan man även öppna med 2NT.

2©/ª

6-11 hp med minst 5–5 i färgen och klöver eller andra högfärgen och ruter, vanligen färre än sju förlorare.

2NT

6-11 hp med minst 5–5 i högfärgerna eller lågfärgerna.

3X

Spärr.

3NT

Substitute för spärröppningarna 4§/¨.

4§/¨

Konstruktiva 4©/ª med solid färg eller semisolid plus sidoess. Sidostyrka kan förekomma.

4©/ª

Spärr

4NT

Frågar efter ess och dess placering.

 

Svarsbudstrukturer

Pass

Pass

Ingen önskan att bjuda

 

 

1§

8+ hp men ingen av nedan preciserade

 

 

1¨

Ca 5-8 hp utan femkorts högfärg

 

 

1©

4-8(9) hp, minst femkortsfärg, men ej värden för 2‑över‑1.

 

 

1NT-2©

8-10 hp, enfärgshand med färgen över

 

 

2ª

Någon genomgående färg utan nämnvärd sidostyrka

 

 

2NT

Ca 8-10 hp med minst 5–5 i lågfärgerna.

 

 

3X

Utgångskrav med genomgående färg och toppstyrka vid sidan

 

 

3NT

16-17 hp, 4333 med fyrkorts lågfärg och många spridda damer och knektar

 

 

4§/¨

Semisolid högfärg med sidoess

 

 

4©

Tre honnörer sjunde

 

 

4NT

Blackwood

 

 

 

 

 

1§

1¨

0–7 hp

 

 

1©/ª

8+ hp, minst fyrkortsfärg, rondkrav.

 

 

1NT

8–13 hp (8-10 i minuszon), jämn hand utan högfärg.

 

 

2§/¨

8–13 hp (8-11 i minuszon), minst femkortsfärg utan högfärg.

 

 

2©

Minst utgångsinvit med båda lågfärgerna utan högfärger, d v s ca 14+ hp (11+ i minuszon) och minst 5-4 i lågfärgerna (4-4 enbart med stark jämn hand).

 

 

2ª

Relä till 2S. Utgångskrav med balanserad hand utan högfärg eller enfärgad lågfärgshand.

 

 

2NT

Ca 14 hp (11-12 i minuszon), jämn utan högfärg.

 

 

3§/¨

Naturlig sanginvit till miniklövern.

 

 

3©/ª

Mild "spärrinvit" med sjukortsfärg.

 

 

3NT

Ca 16–19-sang (13-17 i minuszon) utan högfärg, eventuellt lite mindre med långfärg.

 

 

4§/¨

EKD/EKkn sjunde i respektive högfärg.

 

 

4©/ª

Chansbud med sjukortsfärg.

 

 

 

 

 

1¨

1©/ª

Naturligt okrav:

a)     Konstruktivt med lågfärgerna och trekorts högfärg.              

b)     Naturligt, obalanserad ”öppning”.

c)     Nödbud med trekortsfärg på (14)15-16 jämna hp.

 

 

1NT

17-20-sang — sangsystemet gäller

 

 

2§

Utgångskrav med balanserad hand eller ojämn med minst en högfärg.

 

 

2¨

Rondkrav:

a)     Båda lågfärgerna, minst 10 kort, 13+ hp.

b)     Utgångskrav med båda lågfärgerna, minst nio kort, utan högfärg.

c)     21-23 balanserade.

 

 

2©/ª

Konstruktivt okrav med precis trekorts högfärg (2© med båda) och minst sexkorts lågfärg:

 

 

2NT

Enfärgshand i lågfärg med 17+ hp. Ej honnör tredje i högfärg om 17-20.

 

 

Högre bud är auktionsbud/spärrbud.

 

 

 

 

 

1©/ª

1ª

Naturligt rondkrav.

 

 

1NT och 2-över-1

Överföring till färgen över med långfärg och möjligen svag hand eller minst konstruktiva värden, då färgen kan vara fyrkorts. Om överföringen är till öppningsfärgen, visar det primärt en balanserad hand med trestöd och cirka 13 hyggliga poäng.

 

 

2hö

Auktionsbud, honnörssvagare höjning än överföringen. Yarborough möjlig men öppnaren bjuder ändå vidare med ”pråm”.

 

 

2ª(/1©)

Sign off.

 

 

2NT

Utgångskrav med trumfstöd. (Utgångsinviter bjuds via transfer plus höjning.)

 

 

3ny

Naturligt utgångskrav med bra färg. (3ª på 1© dock renonsvisande slaminvit.)

 

 

3hö

Spärrhöjning.

 

 

3S

Sign off.

 

 

4§/¨

Renons.

 

 

4©/ª

Sign-off, även ahö.

 

 

 

 

 

1NT

Valfri sangmetod.

 

 

 

 

 

2§

2¨

Relä.

 

 

2©/ª

Naturligt (minst femfärg) rondkrav.

 

2NT

Naturligt okrav – ny färg är accept med singelton.

 

3§

Naturligt konstruktivt.

 

Hopp i ny

Naturligt inviterande

 

 

 

2¨

2©/ª

Naturligt rondkrav.

 

2NT

Krav.

 

3§/¨

Naturligt konstruktivt.

 

Hopp i ny

Naturligt inviterande

 

 

 

2©/ª

2NT

Krav.

 

3NT

Krav med egen lång högfärg, eventuellt med stark hand.

 

4§

Pråm med lång egen lågfärg.

 

Övrigt

Passa eller korrigera.

 

 

 

2NT

3§

Relä.

 

3¨/©/ª

P/C

 

3NT

Krav med egen lång högfärg, eventuellt med stark hand.

 

4§

Pråm med lång egen lågfärg

 

Övrigt

Passa eller korrigera.

 

Fortsatt budgivning

 

Generella regler

Se Morotsklövern.

 

Speciella metoder

 

En teknik, som visat sig mycket användbar, är överföringssvar på tvåtricksnivån. Pass – 1NT och 1NT på 1©/ª visar klöver, 2§ visar ruter etc. På så sätt kan vi introducera en färg med ganska magra resurser eller starta en konstruktiv eller utgångskrävande budgivning på samma sätt. Efter passöppningen visar överföringssvaren exempelvis 8-10 hp och enfärgshand, varigenom andra svarsbud förnekar dylika händer.

 

Överföringssvar på 1©/ª

 

I princip krävs egentligen ingen styrka för överföringssvaren. Motivet kan vara att besvära motståndarna, ange ett utspel, bädda för egen offring eller inleda en konstruktiv budgivning.

Öppnaren accepterar överföringen om han skulle ha passat på ett naturligt okravbud baserat på en långfärg. Ombud och enkla återbud i ny lågfärg innebär förslag till bättre trumf, normalt med god sexkortsfärg. Enkelt återbud i 3 trick i ny lågfärg visar god 4–6-typ (minst dam-knekt sjätte) — svararens höjning till 4§/¨ är krav.

 

”Höjningar” visar minst fyrstöd. 1ª– 2¨, 2NT visar hjärterstöd, i princip 5332 samt förnekar absolut minimum (2©). Höjningen till 3© visar därmed ojämn hand. Efter höjning till 3§/¨ är svararens 3 trick i ny högfärg naturligt eller hållvisande samt krav till minst 3NT eller 4§/¨. Om öppnarens återbjuder steget över öppningsfärgen (1© – ”2lå”; 2ª och 1ª – ”2lå”; 2NT) visar det trestöd och bra kort – naturlig fortsättning med 2NT som rondkrav. Hoppande återbud i ny färg är splinterbud med bra toppstick och trumfstöd. 1©/ª – ”2lå”; 3hö visar 6/7-3 i färgerna. Efter 1ª – 2¨ är 4§/¨ renonsvisande splinter medan 3NT visar stöd med en singelton – 4§ frågar - 4¨ innebär singelruter och 4© singelklöver.

 

Återbudet 2© efter 1ª – ”2lå” är naturligt och förnekar minimihand, vilket innebär 5-5 eller bra 5-4. Svararens höjning är inte krav. Om svararen bjuder vidare med annat än 2hö efter accepterad överföring, har han minst inviterande värden och nya färger är naturliga rondkrav. Preferensen till öppningsfärgen visar konstruktiva delkontraktsvärden med femkorts egen färg och dubbelton i öppnarens färg. Öppnaren passar förstås inte med fyrkortsfärg, exempelvis 1© – 1NT; 2§ – 2©; 2ª/NT – 3¨, där svararen vet att öppnaren har 4–5 ruter.

 

Hoppande preferens är krav med trestöd – 3NT visar fyrkorts öppningsfärg.

 

Anm:  ”Fjärdefärgkrav” förekommer synnerligen sparsamt. Efter accepterad överföring till 2§/¨ och svararens 2ahö är således öppnarens 3alå naturligt med stark femkorts- eller sexkortsfärg.

Efter trumfstödsvisande överföring är 2hö slutbudsförslag, övre tangentbudet ”Rosenkranz” *, 3©/ª allmän invit och 3§/¨ canapéhand med tillägg, men inte krav. Svararen kan visa en klassisk invithand genom att höja till 3©/ª efter accepterad transfer.

 

Fortsatt budgivning efter kompletterad överföring är naturlig.

 

Utgångskrav efter 1§-1©

 

En innovation som utvecklades inom ramen för Carrotti är kravbudet 2§ med 17+ hp efter de positiva svaren 1©/ª på 1§. Eftersom alla andra bud förutom 1ª, 1NT och enkelhöjningen är starka och naturliga, baseras 2§ på en jämn hand, (4441) med singel i svarsfärgen eller klöver. Svararen bjuder om en sexkorts högfärg, visar en minst femkorts sidofärg och bjuder eljest 2¨.

 

Slambudgivning

 

Kontrollbudgivning av den italienska typen, dvs blandade första- och andrakontroller av olika slag, samt RKCB.

 

Variationer: Carrotti-strukturerna ligger till grund för utvecklingen av Magic Diamond och Magic D-light, som använder en stark ruteröppning och låter 1§ ersätta 12-16-passet. Orsaken till denna nödlösning ar att anpassa sig till de systemrestriktioner som gäller.

 

Länkar:

Carotti PDF

Version & datum:

1 - 2001-11-10

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist