System: Lilla Glada Säfflespadern

 

Ursprung: Einar Bergh, Pontus Svinhufvud

 

Skapat datum: 1980-tal

 

Syfte: Grundtanken i alla "Säfflesystem" är att man med så gott som alla händer innehållande 4+korts ª/© öppnar med Pass/1§.  Denna avgränsning ger dels en förenklad fortsatt budgivning men ger även den egna sidan möjligheten att snabbt spärra i lågfärg då man ofta inte behöver bekymra sig om att eventuell högfärg kommer bort.

 

Genomgående i systemet är att man försöker använda gemensamma moduler för liknande budlägen, detta gör att blott ett fåtal konventionella sekvenser behövs memoreras, systemet blir sålunda lätt att lära trots att det bitvis är mycket olikt de flesta naturliga system.

 

Beskrivning

Öppningsbud

Poängangivelserna är i honnörspoäng förutom i lägen där en gemensam trumffärg lokaliserats (eller man vet att man har en gemensam färg), poängangivelserna syftar då på honnörspäng + fördelningspoäng.

 

Alla svaga (0-7) händer öppnas med 1¨ vilket gör att övriga bud (inklusive Pass) visar minst 8hp.  Finns 4+korts ª/© så öppnas oftast med Pass/1§ - undantaget är vissa 8-11 händer med 5+korts ©/ª för vilka öppningsbuden 2§/¨/© används.   Både Pass i första/andra hand och öppningsbudet 1§ är givetvis krav eftersom de är obegränsade.

 

Balanserade händer (utan 4+korts ©/ª) visas med öppningsbuden 1©, 1ª, 1NT eller 2NT (8-12 33(52) eller 22+, 8-12, 13-18, 19-21).  Obalanserade händer utan 4+korts ©/ª visas med 1©.

 

En sammanfattning av öppningsbuden i Lilla Glada Säfflespadern:

 

Pass

8+, 4+korts ª

1§

8+, 5+korts ©

1¨

0-7, alla händer som ej meriterar en spärröppning

1©

a)     8-12 exakt 33(52)

b)     8+, obalanserad utan 4+korts ©/ª

c)     22+, balanserad (utan 4+korts ©/ª)

1ª

8-12 balanserad utan 4+korts ©/ª

1NT

13-18 balanserad utan 4+korts ©/ª

2§

8-11, 4+korts § samt 5+korts ©/ª

2¨

8-11, 4+korts ¨ samt 5+korts ©/ª

2©

8-11, 4+korts © samt 5+korts ª

2ª

Någon genomgående färg

2NT

19-21 balanserad utan 4+korts ©/ª

 

Svarsbud och fortsatt budgivning efter Pass/1§

Den fortsatta budgivningen efter Pass och 1§ följer ett liknande mönster.  I bägge fallen har öppningshanden visat en 4+korts högfärg Bägge buden är krav vilket gör att svarshanden alltid måste bjuda.  Har svarshanden blott 0-7 så bjuder denne alltid 1¨ varefter budgivningen fortsätter som efter öppningsbudet 1¨.

 

Har svarshanden 4+korts stöd i den visade färgen så bjuder denne:

 

2 trick i färgen under trumf

12-15, 4+korts stöd.  ÖH kan invitera positivt eller bjuda 2NT varefter Stenbergsmodulen spelas intakt.

2 trick i trumf

7-11, 4+korts stöd.  ÖH kan invitera positivt eller bjuda 2NT varefter Stenbergsmodulen spelas intakt.

2NT

16+ och 4+korts stöd. Stenbergsmodulen spelas intakt.

3 trick i trumf

9-11, 5+korts stöd och obalanserad hand.

4 trick i trumf

12-14 med antingen 6+korts stöd eller 10 kort i två färger (varav en givetvis trumffärgen)

 

Har svarshanden inte trumfstöd så visas eventuell ©-färg med 1§ varefter budgivningen fortsätter som efter öppningsbudet 1§.  Med 13+ (utan stöd) så kan svarshanden kräva till utgång med det konventionella kravet 1©. 

 

Utan stöd och med 8-11 så bjuder svarshanden efter ett inledande Pass 1ª/1NT/2§/2¨ med exakt 3-stöd/balans/obalans med 5+§/obalans med 5+¨.  Efter öppningsbudet 1§ så bjuder svarshänder utan stöd 1ª om 5+korts ª finnes, med balanshand 1NT och med obalans så bjuds 2§.  Den fortsatta budgivningen är i de flesta fall liknande.

 

Sammanfattning av den fortsatta budgivningen efter öppningsbuden Pass/1§:

 

Pass/1§

1§

8+, 4+korts ©.  Fortsatt budgivning som efter öppningsbudet 1§.

 

1¨

0-7.  Fortsatt budgivning som efter öppningsbudet 1¨.

 

1©

13+, ej trumfstöd eller 4+korts ©.  (Efter Pass-1§ visar dock 1©-budet exakt 3-stöd och 8-12).  Partnern kan nu kräva till utgång med 1ª (alla 12+ händer) varefter budgivningen blir naturlig.  Övriga svarsbud är naturliga med 8-11 - observera att alla bud i ny färg är canapé.  Efter svarsbudet 1NT spelas 1NT-modulen.

 

1ª

Efter Pass: 8-11 och exakt 3-stöd i ª. Svarsbudet 1NT är balanserad utgångsinvit (1NT-budgivning), 2-över-1 är naturliga rondkrav (canapé) och hopp kräver till utgång.  2NT är Stenbergs och hopp till 3ª är utgångsinvit.  Den enkla höjningen till 2ª är ett rent spärrbud.

Efter 1§: 8-11 och 5+korts ª.  ÖH passar med dåliga kort, bjuder 1NT negativt med max singel-ª, 2-över-1 är minst rondkrav, hopp är naturliga utgångskrav, 2NT är Stenbergs och enkelhöjningen spärr.

 

1NT

8-12 balans.  Fortsatt budgivning som efter öppningsbudet 1NT.

 

2§

Efter Pass: 8-12, obalans med minst 5+korts § (förnekar 4+korts ©/ª). 

Efter 1§: 8-12 obalans utan 4+korts ©/ª.

I bägge fallen gäller att reläbudet 2¨ ett är konventionellt rondkrav, 2NT allmänt utgångskrav och övriga bud naturliga okrav.

 

2¨

Efter Pass: 8-12, obalans med minst 5+korts ¨ (förnekar 4+korts ©/ª).    Reläbudet är konventionellt rondkrav och 2NT utgångskrav.  Övriga bud är naturliga okrav.

Efter 1§:  Se nedan

 

2 trick i färgen under trumf

12-15, 4+korts stöd.  ÖH kan invitera positivt eller bjuda 2NT varefter Stenbergsmodulen spelas intakt.

 

2 trick i trumf

7-11, 4+korts stöd.  ÖH kan invitera positivt eller bjuda 2NT varefter Stenbergsmodulen spelas intakt.

 

2NT

16+ och 4+korts stöd. Stenbergsmodulen spelas intakt.

 

3 trick i trumf

9-11, 5+korts stöd och obalanserad hand.

 

4 trick i trumf

12-14 med antingen 6+korts stöd eller 10 kort i två färger (varav en givetvis trumffärgen)

 

3§/¨/©

Motsvarar spärröppning i 1:a hand och budgivning som efter spärröppning.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1¨

Den fortsatta budgivningen efter det svaga öppningsbudet 1¨ är tämligen naturlig, dock med ett par specifika undantag: 1ª är det enda kravbudet och visar en hand av minst styrka motsvarande en 2-öppning i Acol.  På 1ª-svaret bjuder den svaga handen 1NT med 0-4 och starkare händer (5-7) visar med överföringsbud 5+korts högfärger (d.v.s. 2¨ visar 5+©, 2© visar 5+ª).  Utan 5+korts högfärg bjuds 2ª visar med 5+§.  Med övriga 5-7 händer bjuds 2§ varpå 2¨ frågar efter 4-korts högfärg.

 

Svarsbudet 1© visar en god öppningshand samt minst 3-korts © (återkommer 1© -bjudaren med ny färg är denna alltid längre än ©-färgen). 1NT visar 15-18 och 1NT-modulen spelas givetvis intakt.  2§/¨ visar en hand motsvarande ett inkliv. 2©/ª och högre bud är spelsticksvisande och ej nödvändigtvis speciellt honnörsstarka.

 

Med de allra flesta händer passas 1¨-budet ner - oavsett svarshandens ¨-innehav!  Observera att en hel del relativt starka händer med dubbelton eller kortare © måste initialt passas ner.  Mot de flesta spelare är dock risken/chansen att bli sittande i 1¨ minimal.

 

Efter dubbling direkt efter 1¨-bjudaren är svarshandens enda kravbud redubbelt, allt annat är naturliga okrav (1NT fortfarande 15-18).  Redubbelt från den svaga handen är alltid SOS.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1©

Grundprincipen efter det flertydiga, men högfärgsförnekande, öppningsbudet 1© är att svarshanden snabbt skall kunna bjuda ut svaga händer.  Förutom i de fall då öppningshanden har en 22+sang så har denne alltid en 5+korts lågfärg.  Detta utnyttjas genom att låta svaren 2§, 3§ samt 2NT visa 0-8 och minst 3-3 i §¨, 9-11 obalans och minst (43) i §¨ samt 9-11 balans med minst (43) i §¨.  2¨/©/ª är även de svaga bud, de visar 0-12 och minst 5+kortsfärg.

 

Utan anpassning i både § och ¨ så bjuder svarshanden 1NT med alla 12-15 händer och 1ª med övriga.  Bägge dessa bud är rondkrav. 

 

Efter 1©-1ª återbjuder öppningshanden alltid 1NT med 8-12 varpå svarshanden alltid passar med svag hand (0-12) - alla bud av svarshanden efter 1©-1ª-1NT visar 16+!  Har öppningshanden 13-17 visas detta med genom att bjuda naturliga 2§/¨ (i den fortsatta budgivningen är reläbudet rondkrav, 2NT utgångskrav och färgbud okrav), med 18+ bjuds 2©/ª varmed man med 2© visar 5+korts § och med 2ª visar 5+korts ¨.  Med starka balanshänder bjuds 2NT med 22-24 och 3NT med 25-27.

 

Efter 1©-1NT visar öppningshanden vad han har på samma sätt som efter 1©-1ª, d.v.s. 2§/¨ är naturligt med 13-17 och 2©/ª visar 18+ och den korresponderande lågfärgen.

 

En sammanfattning av svarsbuden till 1©-öpningen:

 

1©

1ª

Svagt (0-11) eller starkt (16+) reläbud, rondkrav.

 

1NT

12-15, rondkrav (behöver inte vara balanserad)

 

2§

0-8, minst 3-3 i §/¨

 

2¨/©/ª

0-12, 5+kortsfärg

 

2NT

9-11, balanserad med minst (34) i §/¨

 

3§

9-11, obalanserad med minst (34) i §/¨

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1ª

Efter 1ª-öppningen (som visar 8-12 balans med minst 33 i §/¨ så är 1NT ett naturligt slutbud och övriga svar har samma betydelse som efter 1NT-öppningen.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1NT

1NT-öppningens intervall är tämligen långt, 13-18, men förnekar å andra sidan 4+korts ©/ª varmed den fortsatta budgivningen det långa intervallet till trots blir tämligen exakt.  Metoderna efter 1NT är inte speciellt avvikande från gängse sangsystem, 2§ är ett styrke- och högfärgsfrågande bud, 2¨ är antingen avlägg i © eller ª men kan också bjudas med en hand innehållande (stark) långfärg som man vill invitera mot 3NT med.

 

1NT

2§

Styrke- och högfärgsfråga.

 

2¨

Kommando till 2© (avlägg i ©/ª eller invit mot 3NT med långfärg)

 

2©

8-9, minst 5-kortsfärg

 

2NT

10-11 balans, invit mot 3NT

 

3§/¨

Slutbud

 

3©/ª

10-11, minst 6-kortfärg

 

Efter 2§-frågan bjuds:

1NT

2§

2¨

13-14.

 

 

2©/ª

15-16, 3-kortsfärg

 

 

2NT

17-18

 

Efter svaren 2¨/©/ª är 2©/ª förslag till slutbud med 4-kortsfärg.  Ny färg på 3-tricksnivån är naturliga utgångskrav (bud i ©/ª visar 5-kortsfärg men bud i §/¨ kan vara 4-korts, dock visar dessa bud minst milt slamintresse).  Efter 2NT-svaret fortsätter budgivningen som efter öppningsbudet 2NT.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2§

Öppningsbudet 2§ visar 8-11, 4+korts § och en längre (minst 5-korts) © eller ª.   Svarshanden bjuder 2¨ som allmänt krav, 2© som avlägg i öppningshandens högfärg, 2ª som avlägg om öppningshanden har ª men med minst invit om öppningshanden har ©.

 

Efter kravet 2¨ visar öppningshanden styrka och fördelning genom att bjuda 2©/ª med minimum och 3§/¨ med maximum (bjuder 3§ med 5+© och 3¨ med 5+ª).

 

Direkta höjningar av § är spärrande.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2¨

Öppningsbudet 2¨ visar 8-11, 4+korts ¨ och en längre (minst 5-korts) © eller ª.   Svarshanden bjuder 2NT som allmänt krav, 2© som avlägg i öppningshandens högfärg, 2ª som avlägg om öppningshanden har ª men med minst invit om öppningshanden har ©.

 

Efter kravet 2NT visar öppningshanden styrka och fördelning genom att bjuda 3§/¨ (3§ med 5+© och 3¨ med 5+ª) med minimum och 3© med maximum

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2©

Öppningsbudet 2© visar 8-11, 4+korts © samt en längre - minst 5-korts - ª-färg.  Svarshanden bjuder ©/ª naturligt (spärr) och kräver med 2NT.  Efter 2NT-kravet visar öppningshanden styrka och fördelning enligt:

 

2©

2NT

3§

Minimum och 54 i ©/ª

 

 

3¨

Minimum och 55 i ©/ª

 

 

3©

Maximum och 54 i ©/ª

 

 

3ª

Maximum och 55 i ©/ª

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2ª

Öppningsbudet 2ª visar någon genomgående färg.  2NT är nu konventionellt utgångskrav och 3§ konventionellt avlägg.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2NT

Eftersom 2NT-öppningen förnekar 4-korts ©/ª finns det ingen anledning att använda 2§ som högfärgsfråga, istället bjuds §/¨ naturligt med 4+kortsfärger och slamintresse.  Öppningshanden höjer till 4 trick med 4-stöd, bjuder 3© med exakt trestöd och minimum, 3ª med exakt 3-stöd och maximum eller 3NT med 2-stöd.  Efter 2NT-3§ bör dock öppningshanden alltid bjuda 3¨ om 4-korts ¨ finnes.

 

Svaren 2©/ª visar minst 5 kort i den andra högfärgen och är givetvis krav.

 

Stenbergs 2NT a la Lilla Säfflespadern

 

3§

Tillägg med balanserad hand.  SH visar singel naturligt eller förnekar singel med 3NT (balans utan tilläggsvärden) eller med 3 trick i trumf (ingen singel men tilläggsvärden).  Singelhonnör visas normalt inte.

3¨

Tillägg med singel ¨

3 i trumf

Tillägg med singel §

3 i ahö

Tillägg med singel i bjuden färg

3NT

Minimum

 

Variationer: Lilla Glada Säfflespadern är en förenkling av Super Säffle Spader och Lilla Säfflespadern.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-01

Beskrivet av:

Christer Enkvist