System: Morotsklövern

 

Ursprung: Morotsklöverns grunder fastlades av Sven-Olov Flodqvist och Anders Morath inför EM i Aten 1971.

 

Skapat datum: Sommaren 1971

 

Syfte: Utgångspunkten var att en stark klöveröppning kunde förbättra ett i grunden naturligt budsystem. Morotsklövern byggdes upp dels med naturliga moduler med egna idéer, dels med bitar hämtade från andra budsystem, som t ex Romklöver och Blå Klöver.

      

Från början användes en sangöppning på 15 - 17 hp, men eftersom det innebar att ruteröppningen inte alltid garanterade äkta färg, introducerades snart Morotsangen, en vidareutveckling av en idé från Blå Klövern, som hade en dubbeltydig sangöppning..

 

Beskrivning

Öppningsbuden

1§

17+ hp oavsett fördelning, men normalt inte 17 balanserade

1¨

Naturligt med 11-16 hp. Vanligen obalanserad hand. Längre klöver kan finnas.

1©/ª

Naturligt med 11-16 hp (13-14-sang eller obalanserad 11-16-hand). Längre klöver kan finnas.

1NT

Balanserad hand med 13-17 hp - 13-14 utan högfärg eller 15-17.

2§

Minst sexkortsfärg med 11-16 hp. Sidofärg kan finnas, men bara med             minimum.

2¨

MULTI med 21-23 balanserade hp eller svag 2©/ª.

2©/ª

Ca 13-16 hp med minst femkortsf0rg och minst fyra klöver (dock aldrig längre klöver än högfärg) samt 4-51/2 förlorare.

2NT

Som 2©/ª, men ruter och klöver.

3§

Lång stark klöver med högst en förlorare, minst ett toppstick vid sidan och 4-51/2 förlorare.

3¨/©/ª

Spärrbud.

3NT

ubstitut för naturliga 4§/¨, utom i sista hand, där det är slutbudsförslag.

4§/¨

Starka 4©/ª med bra färg och sidostyrka.

4©/ª

Spärrbud.

4NT

Frågar efter specifika ess.

 

Svarsbudstrukturer

1§

1¨

0-7 hp, men ej KDkn sjätte i någon färg och ej 6ko hö med 0-4 hp.

 

1©

8+ hp, utgångskrav utan 5ko högfärg eller 6ko lågfärg eller 5-5 §/¨.

 

1ª/NT

8+ hp, utgångskrav med 5+©/ª respektive.

 

2§/¨

8+ hp, utgångskrav med sexkortsfärg.

 

2©/ª

0-4 hp, sexkortsfärg.

 

2NT

9+ hp, genomgående långfärg

 

3X

KDkn sjätte, slut.

 

4§/¨

KDkn sjunde i ©/ª.

 

 

 

1¨

Naturliga svarsbud med 1NT (svagt eller starkt) samt enkelhöjningen som rondkrav. Negativa dubblingar t o m 4§.

 

 

 

1©/ª

Naturliga svarsbud och Stenbergs 2NT.

 

 

 

1NT

2§

Stayman

 

2¨

Svagt i någon högfärg eller minst invit med 4+ hjärter.

 

2©

Minast invit med 4+ spader.

 

2ª

Svagt, inviterande eller starkt med klöver, eller starkt med §/¨.

 

3§

Överföring till ruter, svagt eller starkt med kortfärg.

 

3¨/©

Naturliga utgångsinviter.

 

4§/¨

Överföring till respektive högfärg.

 

 

 

2§

2¨

Relä.

 

2©/ª

Naturligt rondkrav.

 

2NT

Rondkrav och minst invit.

 

Negativa dubblingar.

 

 

 

2¨

2NT

Konventionellt rondkrav.

 

 

 

2©/ª

2NT

Konventionellt rondkrav.

 

 

 

2NT

3§

Konventionellt rondkrav.

 

 

 

3§

3¨

Konventionellt rondkrav.

 

Fortsatt budgivning

 

Speciell teknik efter 1¨/© - 1©/ª

 

Enkelhöjningen är ett minimibud, ofta med trestöd eller dålig hand med fyrstöd. 4¨ efter 1¨ - 1©/ª; 2hö är naturligt utgångskrav.

 

Dubbelhöjningen visar en anständig öppningshand med fyrstöd. Reläbudet är singelfråga och färgbud visar egen singelton (även 4 i partnerns färg). Efter 1¨ - 1©; 3© visar 3NT singelspader, liksom 3NT som svar på reläfrågan 3ª.

 

Direkta 4hö är chansbud, rimligen med 4-6. Direkta splinterbud visar renons.

 

4¨ efter 1¨ - 1©/ª visar 3-7-typ och mycket spelstark hand.

 

Återbudet 2NT är ett multibud med antingen god enfärgshand och singel svarsfärg, eller minst invithand med äkta trumfstöd.

 

1¨/©

1©/ª

 

2NT

3§

Positivt relä. Med stödhanden bjuder öppnaren 4hö med max utan singel, 3hö med minimum eller splinter med maximum. Efter 3hö frågar svararens relä efter singelton (3NT = singelspader) medan

färgbud visar singelton (3NT = singelspader).  Med enfärgshanden bjuder öppnaren sin färg eller eller möjligen 3NT med solid färg.

 

3¨/©

Slutbudsförslag i öppningsfärgen. Öh korrigerar förstås med stöd.

 

3©/ª

Slutbudsförslag i svarsfärgen. Öppnaren höjer förstås med stöd (splinter med bra toppkort).

 

3NT

Slutbud till enfärgshanden. Öppnaren korrigerar utan singelvisning med stödhanden. (Efter 1© - 1ª; 2NT är även 4© begränsat.)

Samma teknik används även efter inkliv, men 2NT utan hopp garanterar inte kort svarsfärg (men väl håll) i fallet enfärgshand och hoppande ombud lovar inte anpassning (eftersom håll kan saknas).

 

Generella regler

Som gäller om icke annat överenskommits:

 1. Odefinierade bud ska tolkas så naturligt, konventionsfritt som möjligt. Systematiserad ostörd budteknik tillämpas ej när motståndarna bjuder, såvida det ej uttryckligen överenskommits.
 2. Trumstöd i högfärg visas omedelbart, i lågfärg snarast möjligt/praktiskt. Obs: Fordringarna på trumfstöd är ibland högre vid utgångskrav.
 3. Hopp till utgång är slamvarnande när utgångskrav råder  eller kan fastställas på lägre nivå ("fast arrival"). 2NT eller 4§/¨ behöver dock inte innebära slamintresse, eftersom de kan hålla öppet för alternativa kontrakt.
 4. Fjärde färg är alltid konventionellt krav (till utgång på treläget). Speciella regler kan gälla efter klöveröppning.
 5. Semisolid färg är genomgående så när som på ess eller kung.
 6. Hållundersökning från 3§/¨ sker genom att  visa håll med minst två färger kvar under 3NT och frågar efter håll med en färg kvar. Om en av färgerna är fifärg frågas efter håll i denna medan bud i annan färg söker stöd/anpassning.
 7. Reverse efter 2/1 är utgångskrav, såvida inte svararen direkt bjuder om sin färg pålägsta nivå.
 8. Kvantitativa 4NT är höjningar av naturliga sangbud samt hopp från 3 trick i fjärde färg eller från 3 trick i ny färg när trumf ej överenskommits och färgen kan fastställas under utgång.
 9. Kvantitativa 5NT (jfr 4NT) är mycket stark invit till lillslam. Partnern passar bara med subminimala värden för sina bud.
 10. Försenat stöd i klöveröppnares högfärg kan visas med ny färg på öppnarens 3NT.
 11. Singelvisningar

a)       a)       Negativa inviter mot utgång

b)       b)       Splinter mot slam

Generellt gäller att onödigt hopp i ny färg är splinter när kravstöd finns.

Svararens första bud. Dubbelhopp (efter inkliv även enkelhopp i fifärg samt till 4§/¨) visar renons.

Öppnarens första återbud högre än lägsta starka bud i samma färg visar trumfstöd och singelton. (Renons om hoppet passerar 4 i trumf.)

Svararens första återbud efter 1 och 2-över-1. Om öppnaren bjöd tredje färg som kan fastställas med kravhöjning, är hopp i fjärde färg splinter, såvida det inte är fallande under 3NT (5-5-invit). Även här visar hoppet renons om det passerar 4 i trumf.

Från 3 trick i fastställd högfärg visar färgbud singel, men ombud av lång sidofärg prioriteras. Vid utgångskrav är singelvisning i ny färg obligatorisk, men i partnerns färg antyder det tillägg. 3NT är  naturligt  när  båda är begränsade, men visar annars tillägg utan singelton. (Eventuellt kan budet användas som vilande, trots singel,  om budgivningen kan kotrolleras.) Efter 1¨/© - 1©/ª; 3hö och 1¨/© - 1©/ª; 2NT - 3¨; 3hö är svararens reläbud singelfråga.

Efter positivt svar på stark 1§. Så snart öppnaren hunnit visa färg är hopp i ny färg av endera spelaren splinter (renons över 4 i trumf).

 

Slambudgivning

Morotsklöverns kontrollbudgivning är av den italienska typen, dvs blandade första- och andrakontroller av olika slag. Hopp till 4NT är Blackwood men icke hoppande 4NT i slamsekvenser är Carrots 4NT, en vidareutveckling av Culbertsons 4NT samt Neapelklöverns 4NT, som visar antal ess och lovar objudna kontroller och ber partnern avrapportera det egna innehavet.

 

Variationer: Vidareutvecklingen av Morotsklövern till Carrot Club innefattar dels en dubbeltydig klöveröppning, till att börja med 10-12 balanserade eller 17 + hp, men senare 11-13/12-14-varianter som komplement till den starka klöveröppningen. Därmed ändrades sangöppningen till 14-16 eller 15-17.

 

Länkar:

Carrot Club manual, Klöverbudgivningen, Morotsangen

Version & datum:

1 - 2011-05-24

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist