System: pAssCOLino

 

Ursprung: Sveinn Bjarmann

 

Skapat datum: 2001

 

Syfte:  pAsCOLino är utvecklat utifrån grundtankarna:

 

  • Man skall kunna passa på de allra svagaste händerna (ca 0-7 hp).
  • På händer med 8-11 hp skall systemet fungera som ett normalt klöversystem, d v s öppningarna skall var så naturliga som möjligt.
  • Budgivningen med balanserade händer skall vara så anonym som möjligt d v s helst skall en balanserad öppnare inte behöva visa någonting annat än sin styrka om inte partnern kräver (frågar).
  • Systemet måste vara minst lika bra som ett naturligt system då två öppningshänder möts och eljest bättre! (Varför skulle man annars hålla på?).
  • Tillåt gärna motståndarna börja budgivningen innan vi tar hand om ruljansen, så vet vi lite hur det sitter.
  • Ha med den högt ärade svaga sangen!

 

 

Beskrivning

pAsCOLino är en blandning av traditionell pass-bit, dubbeltydig klöver och Acol där de flesta starka öppningshänder (16+) placerats in under 1§-öppningen, normala öppningshänder i Passöppningen och man med svaga (8-11) obalanserade händer öppnar relativt naturligt.  pAsCOLino använder även svaga canapévisande 2-öppningar.

 

Öppningsbud

Pass

a)     0-7 (8 balans)

b)     12-15 obalans, dock ej (4441)

c)     15-17 balans

1§

a)     9-11 balans eller (4441)

b)     16+ obalans

c)     18-19 eller 22+ balans

1¨/©/ª

8-11, 5+korts (alltid obalanserad)

1NT

12-14 balanserad eller (4441).  Kan även vara 15 och exakt 4441.

2§

8-11, 5+korts (alltid obalanserad)

2¨

8-9, 4+korts ¨ samt 5+korts § (§ alltid längre än ¨)

2©/ª

8-9, 4+korts ©/ª samt 5+korts lägre färg (sidofärgen alltid länge än öppningsfärgen)

2NT

20-21 balanserad

3§/¨

spärr med minst HHxxxxx (normalt max 7hp)

3©/ª

spärr (normalt max 7hp)

3NT

mycket svitad hand med någon mycket lång §/¨

4x

Sydafrikansk Texas

 

Fortsatt budgivning efter Passöppningen

Den fortsatta budgivningen efter passöppningen bygger på 1¨ som (i princip) enda starka bud och är som följer:

 

Pass

Pass

Alltid ett alternativ eftersom passet är begränsat!

 

1§

10+.  Öh bjuder enligt SP (Svaga Paketet) med svaga handen, 1¨ med 12-5 och 2NT med 15-17.  Med 22+ bjuder man 1§ följt av naturligt hoppande bud.

 

1¨

0-7.  ÖH bjuder enligt SP.

 

1©-2ª

Se SP.

 

2NT

20-21

 

övrigt

samma betydelse som motsvarande öppningsbud

 

 

 

Efter Pass-1§-1¨ bjuds 1©/ª/NT naturligt med minimum.  2§ är ett konventionellt utgångskrav varefter bägge spelarna bjuder naturligt (2NT=§). Direkta 2¨/©/ª/NT visar minimum samt 6-kortsfärg (2NT=§).  Hoppar man till 3-läget direkt efter inledningen Pass-1§-1¨ så spikar detta trumf och inleder slambudgivning (kontrollbud eller negativa 3NT visande renons i trumf).

 

Fortsatt budgivning efter 1§-öppningen

Den fortsatta budgivningen efter 1§-öppningen är som följer:

 

1§

1¨

7+ "alla".  ÖH bjuder alltid 1NT med 9-11.  Med den starka handen bjuder ÖH 1©/ª med 5+, 2§/¨ med minst 4+ (4 endast om (4441)), 2©/ª med 5+ och tillägg, 2NT med balans (18-19 eller 22+).  Hopp till 3§/¨ visar 6+kortsfärg och ohyggliga kort.

 

1©-2NT

0-6 och fördelning enligt SP.

 

3x

AKQxxxx eller AKQJxx och sidoess.  Förnekar sidostyrka.

 

3NT

samma betydelse som motsvarande öppningsbud

 

 

 

Efter 1§-1¨-1Hö visar 1NT minimum (7-8 hp) utan stöd. Enkelhöjning visar 7-8 hp och är förstås en stark utgångsinvit. 2NT är Stenbergs. Dubbelhopp i ny färg visar renons. I övrigt bjuder man naturligt och om någon bjuder 2NT eller bjuder om sin färg på lägsta nivå så visar detta minimum. Observera att utgångskrav inte är etablerat direkt efter 1§-1¨ då den kombinerade styrkan kan vara så klen som 23 hp.

 

Efter öppningshandens återbud med 2§/¨ visar svarshanden i första hand eventuell 4-korts ©/ª. I övrigt bjuder man som efter 1©/ª-återbuden.

 

Efter de starka hoppande återbuden i ©/ª är svarshandens 2NT negativt angående färgen, ny färg är naturligt och hopp splinter. Observera att här kan öppningshanden ha en tvåfärgshand.

 

Efter Öh:s hopp till 3lå är Sh:s enda negativa bud 3NT (vilket nu kan bli slutbud). Med tolerans i den bjudna färgen eller tillägg i övrigt visar SH sin styrka på ett naturligt sätt eller kontrollbjuder på 4-nivån.

 

Om ÖH har den överstarka sangen (22+) måste han förstås se till att man inte stannar i 3NT efter 1§-1¨-2NT o s v.

 

Fortsatt budgivning efter 1¨-öppningen

Den fortsatta budgivningen efter 1¨-öppningen är som följer:

 

1¨

1©/ª

10+, 4+kortsfärg (eventuellt svagare med extralängd)

 

1NT

10-13

 

2§

Stöd i ¨ och minst invit

 

2¨

10+, 5+korts §

 

2©/ª

16+, 6+kortsfärg

 

2NT

slaminvit med stöd

 

3§

16+, 6+kortsfärg

 

3¨

spärr

 

3NT

slutbud

 

3©/ª/4§

renons

 

 

 

Efter 1¨-1©/ª visar enkelhöjning 4-stöd och maxhand varefter svarshanden kan bjuda reläbudet för att fråga efter eventuell singel. 1NT visar exakt 3-stöd och minimum, 2NT visar maxhand med 6-korts ruter och dåligt i högfärgen och 3¨ även det max med 6:a men nu finns det tolerans (Qx, xxx) i högfärgen. Observera att 1¨-1©-1ª visar att öppningshanden har 54 i ¨ª och maxhand (annars hade han öppnat med 2ª). 1¨-1©-3§ visar minst 55 och max.

 

1¨-1NT-2NT visar maximum med 6-korts ruter varefter svarshandens 3¨ är avlägg.

1¨-1NT-3§ visar minst 55 och maxhand.

 

Efter svaret 2§ bjuder öppningshanden enligt följande schema:

 

1¨

2§

2¨

4+korts §.  Hållvisning följer och 3¨ (av bägge) visar minimum.

 

 

2©/ª

4+korts med tillägg (etablerar utgångskrav)

 

 

2NT

6+korts ¨, tillägg och ingen singel eller sidofärg

 

 

3§/©/ª

singel, tillägg och 6+korts ¨

 

 

3¨

6+korts ¨ och minimum

 

 

 

 

Efter svarshandens 2¨-svar (dvs 1¨-2¨) används samma system som ovan förutom att nu visar öppningshandens 3§ minst 4-stöd och minimum. Med stöd och max får man antingen splintra (4©/ª) höja till 4§ eller bjuda 3NT.

 

Fortsatt budgivning efter 1©-öppningarna

Den fortsatta budgivningen efter 1©-öppningarna avviker inte mycket från normal standard.  Trumfhöjningarna är a la Bergen:

 

1©/ª

2hö

max 9hp, exakt 3-stöd

 

3hö

max 9hp, minst 4-stöd

 

4hö

max10hp, minst 5-stöd

 

2§

a) 10-13, exakt 3-stöd (följer upp med 3 i öppningsfärgen)

b) 13+, 4+korts §

 

3§

10-13. 4-kortsstöd

 

2NT

utgångskrav med minst 3-stöd

 

 

 

Utan trumfstöd bjuds naturligt där 2-över-1 bör vara minst inviterande (dvs 13+). Hoppande borttag är naturliga utgångskrav med minst 5-kortsfärg och ca 17 hp på 2-nivån och minst bra 6:a på 3-nivån. Det direkta 3NT-budet visar exakt 2-stöd i öppningsfärgen och förnekar normalt 4:a i den andra högfärgen, styrkan ligger på goda 16-18 hp. Observera att på samma sätt som efter 1¨-öppningen visar 1©-1ª-2ª 4-stöd och maxhand då man med 45 i ª© och 8-9 hp öppnar med 2ª. Enkelt NT-återbud av öppningshanden visar exakt 3-stöd och minimum

 

Fortsatt budgivning efter 1NT-öppningen

Bas-systemet för 1NT-budgivningen är Dubbel Stayman.  Ett par specialknep har plockats in och den fortsatta budgivningen är som följer:

 

1NT

2§

Inviterande högfärgsfråga.  ÖH visar ©/ª-innehav med 2¨/©/ª varefter SH passar, bjuder naturliga invitbud eller slutbudet 3§.

 

2¨

Utgångskrävande högfärgsfråga.  ÖH bjuder 2©/ª med 4-korts (2© med 44 i ©ª), 2NT utan 4-korts ©/ª, 3§ med någon 5-korts ©/ª (3¨ förnyad fråga), 3¨/©/ª visar singeln i (4441) och 3NT med 33(43).

 

2©/ª

slutbud

 

2NT

a) svagt med 55 i §¨

b) svagt med ¨

c) svagt med 55 i ©ª

d) slaminvit med någon 55:a

ÖH priffar lågfärg varefter 3¨=slutbud, 3©=svagt med 55 i ©ª,  3ª=slaminvit med 55 i ª¨, 3NT=55 i §¨, 4§=55 i §-©, 4¨=55 i ¨©.

 

3x

invit med HHxxxx

 

Fortsatt budgivning efter 2§-öppningen

En konsekvens av de svaga canapé-öppningarna 2¨/©/ª är att 2§-öppnaren alltid har tillägg om handen innehåller sidofärg samt att §-färgen är 6+korts om öppningshanden är styrkemässigt minimal.  Svarshanden har följande alternativ:

 

2§

2¨

Konventionellt rondkrav (minst invit).  ÖH visar sidofärg med 2©/ª/NT (NT=¨) eller min och 6-kortsfärg med 3§.  Med max och 6+korts § visar denne singel/svag dubbelton med 3¨/©/ª.

 

2©/ª

5+kortsfärg och minst invitstyrka (rondkrav). . ÖH bjuder 2NT med max och singel/renons i svarsfärgen, ny färg naturligt eller 3NT med dubbeltonanpassning och maxhand och 3§ med minimum och som mest singel i svarsfärgen. Med stöd och tillägg höjer SH förstås ett eller två steg.

 

2NT

Slaminvit i §.  Fortsatt budgivning enligt Stenbergsmodulen.

 

höjningar

spärr

 

3¨/©/ª

bra 6+kortsfärg och utgångskrav

 

 

Fortsatt budgivning efter 2¨-öppningen

Budet visar 8-9 hp och minst 4-korts ¨ samt längre §. Svarshanden bjuder 3§/¨ för att spela detta medan 2©/ª är okrav och visar minst 5:a. Öppningshanden passar med 2-3-stöd medan han kan bjuda 2NT med (31)45 och singel i bjuden färg eller bjuda 3§ med 46:a eller 3¨ med 56:a osv. Med max och bra 3-stöd kan man höja ett steg.

 

Svarshandens 2NT är krav. Öppningshanden visar sina extra längder 3§ med 46:a, 3¨ med 56, 3©/ª 3:an med (31)45 och 3NT med 2245.

 

 

Stenbergs 2NT

3§ visar minimum och förnekar renons som alltid visas med ett direkt bud på 4-nivån (1©-2NT-4© visar renons i ª). Efter minimibudet 3§ kan svarshanden visa egen singel med bud i ny färg eller fråga efter dylik med 3 i öppningsfärgen (efter 2§-2NT-3§ frågar 4§ efter singel).

 

Med tillägg visar öppningshanden styrka i en sidofärg med 3¨/©(3 i öppningsfärgen visar klöverstyrka), styrkan bör vara sådan som passar illa till en singelton (exempelvis KJxx).

 

 

Fortsatt budgivning efter 2©/ª-öppningarna

Systemet efter 2©/ª-öppningarna är synnerligen enkelt. Höjning till tre-nivån är spärraktigt medan dubbelhopp i ny färg är splinter och minst slaminvit. 2NT är krav och frågar efter den längre färgen varpå ÖH bjuder denna om han inte kan visa minst 56:a genom att bjuda om sin färg då 3NT av svarshanden frågar igen. Om svarshanden bjuder öppningsfärgen på 3-nivån efter 2NT-frågan och öppningshandens andra färg så kräver han med öppningsfärgen som trumf. Observera att svarshandens 2NT kan vara svagt, han vill förbättra slutbudet helt enkelt.

 

Svarshandens nya färg direkt på öppningen är slutbudsförslag med dåliga kort och egen (lång) färg. Öppningshanden passar oftast på detta bud och bjuder han så har han förstås extra längd(er) i sin(a) färg(er).

 

 

Det Svaga Paketet

Det "Svaga paketet" (SP) är samlingsnamnet på en svarsmodul som används i ett flertal lägen:

  • Direkt efter Passöppningen
  • Direkt efter 1§-öppningen
  • Efter Pass-1§
  • Efter Pass-1¨

Styrkan hos "SP" handen varierar beroende på budläge, men fördelningsmässigt bjuds:

 

1©

3+© (3 endast om 3343/3334).

1ª

4+ª

1NT

a) minst 44 i ©ª 

b) minst 44 i §¨ 

c) balanserad invit eller utgångskrävande hand

2§/¨

5+korts

2©/ª

4+korts samt en längre §/¨-färg.  Bjuds ej med minimum

 

Undantaget från ovan är Pass-1© som alltid visar 4+kortsfärg samt Pass-1NT som entydigt visar balanserad hand utan 4-korts ©/ª eller 5-korts §/¨.

 

Den fortsatta budgivningen efter det att SP-modulen aktiverats är i huvudsak naturlig, men givetvis finns undantag.  Här är några (obs att det alltid finns en föregående budgivning):

 

1©

1ª

konventionellt krav (utom efter Pass-1©).  SP-handen bjuder 1NT med 4-korts ©, 2§/¨ med 4+korts §/¨ och 3-korts ©, 2/3© med 5-korts eller 2ª/3§/¨ som kortfärgsvisande med 6+korts ©.

 

 

 

2©/ª

2NT

allmänt krav frågande efter lågfärgen.  SP-handen visar lågfärgen eller bjuder om sin högfärg med 56 (3NT nu upprepad fråga).

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-11

Beskrivet av:

Christer Enkvist (mestadels klipp & klistra från originaldokumentet)