System: Pure Malt

 

Ursprung: Sveinn Bjarmann

 

Skapat datum: 2000 (version 2.1)

 

Syfte: Anonym budgivning på balanserade händer, d v s dessa händer öppnas aldrig med färg utan antingen med sang eller konventionellt (1§, 2§/2¨). Snabb utveckling av obalanserade händer då alla enkla färgöppningar visar längsta färg på en obalanserad hand (oftast minst 5-kortsfärg, undantag nödlögn med 4-korts §/¨ och 4441, 14+ hp). Öppnaren har alltid minst 14 hp om han har en högre sidofärg då alla minimala dylika händer lyfts bort med hjälp av direktcanapéöppningarna 2©/ª/2NT.

 

Beskrivning

Balanserade (12)13-15 hp öppnas med 1NT, 16-18NT ingår i 1§, 19+NT ingår i 2§/¨ enligt listan nedan. Alla obalanserade minimihänder där den längre färgen är lägre lyfts bort från 1-öppningarna då de öppnas med 2©/ª/NT som visar 4+©/ª/¨ med längre lägre färg samt 10-13 hp (mer än 5 förlorare).

 

1-öppningarna i färg visar 5+kortsfärg och obalanserad hand (1§ kan vara 16-18NT). Övriga starka händer öppnas med 2§ med ¨/©-ACOL och 2¨ med §-ACOL. Även svaga 2-öppningar i ©/ª ingår i 2¨.

 

Öppningsbud

1§

a) 11-20, 5+kortsfärg och obalanserad hand

b) 16-19 balans.  Budet omfattar alla (4333), (4432) och (5332)

1¨/©/ª

11-20, 5+kortsfärg och obalanserad hand

1NT

(12)13-15, balanserad.  Budet omfattar alla (4333), (4432) och (5332) 

2§

a) Acol 2:a i ¨/© (max 4,5 förlorare)

b) 19-21/24-25/28+, balanserad

2¨

a) svag 2-öppning i ©/ª

b) Acol 2:a i § (max 4,5 förlorare)

c) 22-23/26-27, balanserad

2©/ª

10-13, 4+korts ©/ª samt 5+korts lägre färg (sidofärgen alltid länge än öppningsfärgen).  Minst 5,5 förlorare.

2NT

a) 10-13, 4+korts ¨ samt 5+korts §.  Minst 5,5 förlorare.

b) 3-8, 55 i ©ª

3§/¨

spärr med minst HHxxxxx

3©/ª

spärr

3NT

spärr i §/¨.  8+korts eller 7-korts med 4+korts i den andra lågfärgen

4x

Sydafrikansk Texas

 

Fortsatt budgivning efter 1§-öppningen

Den fortsatta budgivningen efter 1§-öppningen är som följer:

 

1§

PASS

0-4, 4+korts §

 

1¨

8+, allmänt krav

 

1©

0-7, 4+korts ©

 

1ª

0-7, 4+korts ª

 

1NT

5-7, balanserad utan 4-korts ©/ª eller 5-korts §/¨. 2§/¨ av ÖH är nu slutbud och 2©/ª visar 56.

 

2§/¨

0-7, 5+korts (ej 4-korts ©/ª)

 

2©/ª

4-7 4+korts samt en längre lägre färg.  Med riktigt dragiga kort väljs 1©/ª.

 

2NT

10+, krav med balanserad hand

 

3x

solid färg med exakt 7 spelstick

 

Vid val mellan 1¨ och 2NT tas hänsyn till lämplig spelföringshand i sangkontrakt. Efter 1§-1¨ bjuder öppningshanden helt naturligt d v s 1NT visar 16-18NT varpå svarshanden använder det normala sangsystemet (se senare kapitel). Enda undantag är 2NT som visar 6+ klöver på en tilläggshand utan singel, medan 3§ visar att singel finns (alternativt är 3x singeln i (6331)).

 

Efter 1§-1¨-2§ är 2¨ konventionellt krav och frågar efter singel. Öppningshanden visar singel med 2©/ª eller 2NT (¨-singel) medan 3§ visar 7:a med 222 i övriga färger. Med max för sina bud (13 hp) kan öppnaren visa sin singel på 3-läget.

 

Svarar svarshanden med ett svagt bud bjuder man i fortsättningen helt naturligt. 2NT på 2©/ª är krav och frågar efter den längre färgen varpå svarshanden  kan  bjuda  om  sin högfärg  med 56:a o s v (se systemet efter 2©/ª-öppningarna, samma principer här)..

 

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1¨/©/ª

1X-1NT är naturligt med max ca 10 hp men dock krav om X var högfärg! d v s 2/1 visar goda 10+. 1X-1Y-1NT visar exakt trestöd och minimum liksom 1X-2Y-2NT. 1X-1Y-2Y visar 4-stöd (och 14+ förstås), 1X-1Y-2NT/3X (liksom 1X-2Y-3NT/3X) visar 6+ öppningsfärg, tilläggshand samt ej tolerans/tolerans (Dx/xxx) i SH:s färg. I Hö gäller Stenbergs 2NT (minst inviterande, se stycke nedan) medan högfärgshöjningar är svaga (dubbelhöjningen med längre trumfstöd). Bergen-Cohen principer används på följande sätt efter 1Hö:

 

enkelhöjning

6 hp exakt 3-stöd

dubbelhöjning

0-6 hp 4+ stöd

trippelhöjning

0-6 hp bra 5+ stöd

3§

7-9 hp 4+ stöd

1NT följt av trumfstöd

7-9 hp exakt 3-stöd

 

2NT på 1¨ är naturlig invit medan höjningar är omvända d v s dubbelhöjning spärr. 2§/¨ är omvända d v s 2§ visar ¨-stöd med rondkrav. Öppningshanden bjuder nu naturligt med 2NT som 6-korts öppningsfärg och tillägg utan singel medan 3¨/©/ª visar samma med singel i bjuden färg. Öppningshandens 2¨ visar §-sidofärg med okänd styrka medan 3¨ visar 6:a och minimum. Svarshandens 2¨ är som sagt krav med § och nu är bjuder öppningshanden 3§ naturligt med minimum medan övriga bud är som ovan efter 1¨-2§.

 

Alla hoppande borttag (utom 1Hö-3§) är minisplinter d v s stöd med singel i bjuden färg, detta innebär att Stenbergs 2NT (efter 1©/ª) förnekar singel (dock kan §-singel finnas) eller renons då sådan visas direkt.

 

Efter 1©/ª-2NT visar 3§ minimum och nu kan SH fråga om fördelning med 3¨ varpå öppningshanden bjuder 3NT med 5422 och visar annars sin singel/renons (3 i öppningsfärgen visar kort §). Om svarshanden bjuder 3 i öppningsfärgen på Öh:s 3§ är detta förslag till slutbud. Med tillägg visar ÖH sidostyrka (typ Dknx, KDx men ej Exxx) där 3 i öppningsfärgen visar § medan 3NT visar 5422 och 4X renons (4© efter 1©-öppning visar renons i ª).

 

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1NT

Grundprinciperna efter 1NT-öppningen är 2§ som högfärgsfråga efter 5-korts ©/ª (Puppet Stayman), överföring till ©/ª med 2¨ (Sundelin), direkta 2©/ª är naturliga inviter, 2NT flertydigt rondkrav och hopp till 3 i färg är invit med toppstark 6-kortsfärg (HHxxxx).  Den fortsatta budgivningen finns skisserad i nedanstående tabell:

 

1NT

2§

Fråga efter 5-korts ©/ª.  SH visar 5-korts ©/ª naturligt eller bjuder 2¨ varefter 2©/ª är rondkrav (minst invit) med 4-korts, 3©/ª utgångskrav med 5-korts och 2NT naturlig invit.

 

2¨

a) avlägg i någon färg

b) slaminvit med någon 6+kortsfärg

ÖH bjuder alltid 2© varefter 2NT är transfer till 3§ (avlägg i §/¨).  Nu färg av SH efter 1NT-2¨-2© är slaminvit.

 

2©/ª

Invit med 5+kortsfärg

 

2NT

a) svagt med 55 i §¨

b) svagt med 55 i ©ª

c) slaminvit med någon 55:a

ÖH priffar lågfärg varefter 3¨=slutbud, 3©=svagt med 55 i ©ª,  3ª=slaminvit med 55 i ª¨, 3NT=55 i §¨, 4§=55 i §-©, 4¨=55 i ¨© och 4©=55 i ©/ª.

 

3x

8-10, HHxxxx

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2§

SH kan bjuda 2©/ª som avlägg mot 19-21NT annars bjuder han 2¨. 2§-2¨-2© ber om 2 varefter 2NT visar 24-25NT och annat ”features” till hjärter-ACOL. 2§-2¨-3§ visar ¨-ACOL med §-styrka. Krav är etablerat så länge ny färg bjuds.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2¨

Fortsättningen är i stort enligt Standard-Kulti, d v s svarshanden bjuder ©/ª som avlägg/invit och kräver med 2NT.  Öppningshanden klarlägger vad denne har:

.

2¨

2©/ª

2NT/3NT

22-23 respektive 26-27 och balanserad hand

 

2©

3§

enfärgad §-Acol

 

2©

3¨/©/ª

sidofärg i mycket stark §-Acol

 

2ª

3©

dålig svag ©-hand (med bra accepteras inviten)

 

2ª

3NT

§-Acol med ©-sidofärg

 

2NT

3§/¨

bra svag 2-öppning i ©/ª

 

2NT

2©/ª

dålig svag 2-öppning

 

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbuden 2©/ª

Svarshandens nya enkla färgbud är svaga stoppbud med egen långfärg. 2NT är krav och frågar efter den andra färgen. Öppningshanden kan revoltera och bjuda om sin färg med en 56:a varpå 3NT frågar igen. Svarshandens nya färg eller stöd av öppningshandens första färg efter 2NT är naturliga utgångskrav.

 

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2NT

3§/¨ är slutbudsförslag mot §¨-handen, öppningshanden korrigerar till 3© med den svaga ©ª-handen. Svarshandens direkta 3© är konventionellt krav och nu bjuder öppningshanden 3ª med ©ª-handen och 3NT med §¨-handen, inga andra alternativ finnes i detta läge.

 

Svaret 3ª är även det ett konventionellt kravbud men mer inriktat på möjliga §/¨-slammar. Efter 2NT-3ª bjuder öppningshanden 3NT med 45 i ¨§, 4§ visar 46(7), 4¨=1156, 4© den svaga ©ª-handen, 4ª ª-renons med minst 56 och 4NT ©-renons med minst 56.

 

Variationer:  En aggressivare variant av Pure Malt erhålles genom att sänka hela systemet med 3 hp i första hand ozon samt sänka systemets nedre gräns med 3 eller 6 hp i 3:e hand ozon.  Detta för med sig att 1NT i 3:a ozon är ca 7-15 hp o s v medan 1§ följt av 1NT fortfarande är 16-18NT d v s de starka öppningarna är intakta i denna position medan minimiöppningarnas nedre gräns sänks

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-11

Beskrivet av:

Christer Enkvist (mestadels klipp & klistra från originaldokumentet)