Här presenteras ett antal system, som mest har teoretiskt värde - om något. Vissa av dem är eller har varit populära i andra länder, exempelvis Goren, men spelas inte i Sverige. Andra är sådana som spelats med mer eller kanske mindre framgång av svenska eller utländska par. Källan är Mats Nilslands System & Konventioner från 1982.

 

Presentationen är kortfattad, ofta med mycket få detaljer om systemets principer. Vi kan säga att det mest är fråga om en historisk över­sikt. Därför har många mindre kända system kommit med, även om de är täm­ligen okända för de flesta.

 

Bidrag till denna förteckning mottages med största tacksamhet.

 

Aces Scientific system

Alma

Alpha System

Arnero

A:son 74

Avancerad Precision

Baron

Black Club

Bridge World Standard (BWS)

Bulldog

CAB

Canapest

Canapé

Crazy Diamond

Danablue

Danielson Precision

Decision Club

Eastern Scientific

EKS

Eropa

FHD

Four Aces System

French Club

FUSS

Goren

Hegesystemet

Kaplan-Sheinwold

Kristianstadskiöver

Kropotkin-hjärter

Lea system

Leghorn Diamond

Limit

Little Roman (ARNO)

Luck-precision

Lövestadsklöver

MS-klöver

Malmöacol

Malmömonaco

Match Point Precision

Marmic

Mercur

Minor-systemet

Monaco

Mosaik

Must

Natural Club

Natural Conventional

New South Wales system

Non Plus Ultra

Nottingliam Club

One-over-one

Orange Club

Power Precision

PRO system

Prestationsklöver

Regres

Reläprecision

Romex

Roth Club

Roth-Stone

Sangspader

Schenken (Big Club) System

Skinny Club

STG

Stora Ettöppningen

Vanderbilt Club

Vienna

Subtle Club

Super Standard

 

Aces Scientific system

Ett naturligt budsystem som utformats av »The US Aces». Systemet utformades och utprovades med datorhjälp och påminner till vissa delar om vart MS. Robert Goldman har beskrivit systemet.

 

Alma

Klöversystem med svaga högfärgsöppningar, utformat av Stenberg och Nilsland och spelat i EM i Estoril 1970. På den starka klöveröppningen användes 1¨ som positivt svar. Systemet har beskrivits i Bridgenytt 1970.

 

Alpha System

Komplicerat reläsystem som konstruerats av Dr Romanet, Frankrike. Svars­handen kan med reläbud ta reda på det mesta om öppnarens fördelning och styrka.

 

Arnero

Komplicerat budsystem som i grunden är en kombination av Neapel-, Rom- och Lilla Romklövern. Utformat av Lundberg-Gustavsson från Västerås.

 

A:son 74

Konstruerat av R-E Andersson och Nilsland i början av 1974, därav systemets namn. Högfärgsöppning visar precis fyra kort i färgen och utgör grunden i systemet. Därmed lämpar sig A:son kanske speciellt väl för partävling.

 

Avancerad Precision

Jannerstens utveckling av precisionssystemet. 1 stort enligt samma idéer som Super Precision.

 

Baron

Gammalt engelskt budsystem, som haft enorm betydelse för utvecklingen inom budteorin. Baron utformades på 40-talet av Leo Baron och Adam (Plum) Meredith.

Några exempel på ursprungliga Baron-idéer:

 

a)                                     svag sang och konstruktiva sangåterbud.

b)                                     att bjuda fyrkortsfärger nerifrån på svarshanden.

c)                                     lättnader på kraven om bjudbara färger.

d)                                     kravet på femkortsfärg för att svara 2 hjärter på 1 spader.

e)                                     utspel av ess från ess-kung.

f)                                      öppnarens tredje färg som krav (allmänt använt av spelare från Göteborg, medan flertalet låter denna regel gälla endast när svarsbudet var 2-över-l).

g)                                     beredskapsöppning 1ª med fyra spader och fem hjärter.

 

Black Club

Modifierad BTC-variant, spelad av Elsenberg-Hamman i VM 1971.

 

Bridge World Standard (BWS)

Systemet BWS utformas löpande av läsarna till den amerikanska tidskriften Bridge World.

 

Bulldog

Utformat av William Hanna och Douglas Steen. Ett naturligt system med varierad sangöppning. 1 Bulldog användes ofta kontrollerade psyköppningar; öpp­ningen 1 i färg kan visa en svag hand med fem kort i öppningsfärgen.

 

Andra konventioner: Hoppande borttag till 3§ är starkt, övriga hoppbud spärrande; Okuneff-konventionen; Stayman i andra budronden efter åter­bud i sang.

 

CAB

Engelskt system, i huvudsak utarbetat av Leslie Dodds. CAB använder stark sang men svaga återbud i sang, vilket var ovanligt förr då exempelvis 1ª -2§; 2NT visade extrastyrka.

 

Andra viktiga CAB-konventioner: Essvisning på den starka 2§-öpp­ningen; Gladiatorkonventionen på sangöppning med svaren 2¨/©/ª som konstruktiva men inte krav; öppningen 3§/¨ som kon­struktiv 3 Sang-invit.

 

Canapest

Utformat av Alvar Stenberg. Öppningsbudet 1¨ visade minst tre hjärter, öppningen 1© minst tre spader.

 

Canapé

Mer en budstil än ett system. Canapé innebär att man med två färger bjuder den kortare först. 1 många fall kan den första färgen vara på bara tre kort.

 

Canapémetoden användes förr allmänt i Frankrike. Numera är den en del av ett otal system.

 

Crazy Diamond

Holländskt system där 1¨ är uppsamlingsbud för alla möjliga (och omöj­liga) händer som inte passar in på de övriga öppningsbuden.

 

Danablue

Dansk utveckling av Neapelsystemet, utformad av Alexander Koltscheff i början på 70-talet.

 

Danielson Precision

Komplext reläsystem med Precision som grund. Robert Danielson har beskri­vit metoderna i en serie skrifter. Se även Reläprecision.

 

Decision Club

Se Prestationsklöver.

 

Delta

Ett av många polska »pass-system» (eller som polackerna hellre kallar det »Weak-Opening Systems»).

 

Eastern Scientific

Standardmetoder för många på den amerikanska östkusten. Systemet i stort:

 • Stark sang
 • Femkorts högfärgsöppningar med svaret 1NT som rondkrav
 • Svaga 2-öppningar
 • Negativa dubblingar.

 

EKS

Ett Kravpass System, utformat av Lars Backström, Malmö, 1980.

 

Eropa

Relativt naturligt system med mild canapé (4-korts högfärg före längre lågfärg), konstruerat av Paul Norlin och Erik Olsson, Malmö.

 

FHD

System med svaga högfärgsöppningar på minst 4-kortsfärg, eventuellt psykiska tredje hand. Utformat av Mats Nilsland 1969.

 

Four Aces System

Ett ledande system på 30-talet. Honnörerna värderades enligt en annan skala än vi är vana vid. Esset räknades som 3, kungen 2, damen 1 och knekten en halv poäng.

 

French Club

Franskt klöversystem utvecklat av Pierre Ghestem och populärt på flera håll i Europa.

 

FUSS

(För Undvikande av Svag Sang) Konstruerat av Alvar Stenberg i slutet av 70-talet och spelat av Stenberg-Hällén. Öppningsbudet 1¨ visar svag sang eller stark 2-öppning.

 

Goren

Charles Goren publicerade sitt system med poängmetoden 1948 och slog sedan ut Culbertson på den amerikanska marknaden.

 

Skillnaden mellan system Goren och Culbertson är minimal. I Sverige har Goren aldrig slagit igenom, däremot i Danmark, där man spelar Goren lite till mans.

 

Hegesystemet

Konstruerat av Ulf Hegethorn i Malmö. 1 systemet ingår bland annat Hege­thorns 2-öppningar.

 

Kaplan-Sheinwold

Populärt system i Nordamerika spelat och utformat av Edgar Kaplan och Alfred Shein­wold. Några utdrag ur systemet:

 • Svag sang i alla zoner
 • 5-korts högfärgsöpp­ningar som kan vara relativt svaga med god defensiv styrka
 • Svaret 1NT näst ­intill krav på 1©/ª — Oh får bara passa med styrka under normal öpp­ning
 • Omvända lågfärgshöjningar.

 

Kristianstadskiöver

Aggressivt klöversystem spelat och utformat av kristianstadsspelare med Jan Olofsson i spetsen. Systemet innehåller svag sangöppning på 11-13 hp samt svaga 2-öppningar i högfärg med 8-13 hp fyrkorts högfärg och längre klöver.

 

En ännu mer aggressiv variant innebär att öppningen 1©/ª visar 9-13 och 1¨ flertalet händer med 14-16 hp. I denna utformning visar sangöppningen 12-16 hp enligt Morotsklöver. Denna variant benämnes Aggressiv Kristianstadskiöver.

 

Kropotkin-hjärter

Udda system med passöppning, utformat av Ansgar Simonsson.

 

Lea system

Det verkliga klöversystemet (!), då i stort sett alla händer med minst 12 hp öppnas med 1§. Svaren är strikt poängvisande, 1¨ med 0-5, 1© med 6-8, 1ª med 9-11, etc. Övriga öppningsbud på enläget i färg visar sexkortsfärg och 13-16 hp; sang­öppningen är svag.

 

I mothand visar alla sang- och lågfärgsbud tvåfärgade händer. Sang visar de lägsta objudna, ruter de högsta och klöver den lägsta och den högsta.

 

Leghorn Diamond

(Även kallad Livorno System) Ett system som till största delen påminner om Romklöver plus en stark ruteröppning. Leghornrutern utvecklades och spelades med stor framgång av Giuseppe Messina och Benito Bianchi, Italien.

 

Limit

Naturligt system konstruerat av Tom Wennberg, Göteborg.

 

Little Roman (ARNO)

Som namnet antyder besläktat med Romsystemet, speciellt vad det gäller 2-öppningarna och defensivbudgivningen.

 

Klöveröppningen visar 12-16 med jämn hand eller starkare hand med klö­ver. Färgöppningama sker enligt canapémetoden och visar 12-20 poäng. Sangöppningen visar en sanghand med 21-24 eller en kravöppning i färg.

 

Luck-precision

Systematiserad precisionsklöver med inslag av Lucksystemet, utformat början av 70-talet av Jan Olofsson.

 

Lövestadsklöver

Halvnaturligt klöversystem spelat och utvecklat av Ekelund-Nordgren från Lövestad i Skåne.

 

MS-klöver

Kombination av stark 1§ och Modern Standard med 2§ som öpp­ningsbud på normala klöverhänder. Systemet presenterades av Max Ödlund 1981.

 

Malmöacol

Systematiserad Acol med inviterande 2NT-svar på 1©/ª och i övrigt påminn­ande om MS. Utformat av Nilsland under 70-talets första år.

 

Malmömonaco

Konstruerad av Nilsland efter idéer från det franska monacosystemet. Efter öppningsbuden på enläget kan Sh med hjälp av reläbud ta reda på öppnarens fördelning och styrka under utgångsnivå.

 

Match Point Precision

Partävlingsorienterad Precisionvariant, presenterad 1975 av C.C. Wel och Ron Andersen. Grundsystemet är normal Precision men specialbehand­lingarna många.

 

Marmic

Ett komplicerat budsystem utformat av Mario Franco och Michele Giovine, Italien. Som namnet antyder presenterades de speciella öppningsbuden för fördelningen 4441 i marmicsystemet.

 

Ett ovanligt inslag var också att man i öppningsposition skulle passa ner en balanserad hand med 16-19 hp. Detsamma gällde i andra hand efter motståndarnas öpp­ning. Partnern förväntades bjuda med 5 hp eller mer.

 

Lågfärgsöppningama i systemet var antingen naturliga eller visande starka händer. Svarshanden skulle stegvis visa styrkan.

 

Klöveröppningen kunde dock vara svag efter partnerns pass.

 

Mercur

Utvecklat av ett gäng uppsalastudenter i slutet av 60-talet. Trots att systemet egentligen är helt naturligt, med speciella metoder efter sangöppning och stark 2§-öppning, förbjöds systemet i en SM-final i fyrmanna på 60-talet. Tiderna förändras.

 

Minor-systemet

System med stark klöver, mångtydig ruteröppning och svaga högfärgsöppningar med reläsvar. Konstruerat av Jan-Erik Granwald, Visby.

 

Monaco

Artificiellt reläsystem utformat av Pierre Ghestem och Claude Delmouly, Frankrike. Speciellt kan nämnas att överföringsbud (Texas) användes efter högfärgsöppning.

 

Mosaik

System med halvnaturliga lågfärgsöppningar (äkta eller starka sanghänder) och svag sang, femkorts högfärgsöppningar, utformat av Jan-Erik Granwald, Visby.

 

Must

Systematiserad Acol med många typiska särdrag. Mest utmärkande är kanske följande:

 

 • svag sang
 • femkorts högfärgsöppningar med »tvång» för Sh att direkt visa ett trumfstöd på minst tre kort.
 • sangåterbud garanterar inte jämn hand, singel i svararens färg finns ofta
 • väl definierade bud och prioriteringsregler i de flesta budlägen

 

Einar Pyk har utvecklat Must och systemet spelades med stor framgång av Persson-Pyk, och senare av Gullberg-Pyk.

 

Natural Club

Halvnaturligt klöversystem med dubbeltydig klöver (äkta eller starkt). Klöver­öppnaren kunde med stark hand fraga efter antal kontroller och svarsfärgens utseende i senare budronder. Systemet utformades av Nilsland-Ofsén.

 

Natural Conventional

Artificiellt budsystem där inget öppningsbud betyder vad det låter som. NC konstruerades av Nilsland 1967.

 

1§ visar 5-korts högfärg eller 4441-fördelning, 12-16 poäng. 1¨ är halvstarkt och 1© starkt utan anknytning till bjudna färger. 1ª visar lågfärgerna liksom 2©/ª, som dessutom visar tre kort i högfärgen. Sangöppningen är svag, 2§ visar minst 5-4 i hö och 2¨ fördelningen 4441 och minst 17 hp.

 

New South Wales system

Utveckling av Vienna-systemet, utformat av ett flertal experter från Austra­lien. Typiskt för NSW är att frågebuden dominerar slambudgivningsarsenalen.

 

Non Plus Ultra

System med artificiella lågfärgsöppningar och svaga högfärgsöppningar, kon­struerat och spelat av Stenberg-Nilsland.

 

1§ visar en obalanserad hand med någon högfärg eller minst 17 hp oavsett högfärger. 1¨ visar minst 14 hp och jämn eller enfärgad handtyp. 1©/ª visar 8-13 hp enligt Minisplitmetoder.

 

Nottingliam Club

Populärt system i vissa delar av England. Klöveröppningen är stark. På 1¨ är svar i ny färg på lägsta nivå okrav. Sangöppningen är svag med 13-15 och 2¨ kravöppning med minst 22 poäng. 1§ är således begränsat till 16-21 poäng.

 

One-over-one

Ett budsystem konstruerat av George Reith och publicerat i en serie böcker 1930—33. Typiskt för systemet var tanken att hålla budgivningen på en så låg nivå som möjligt och att fyrkortsfärger bjöds oavsett färgkvalitet.

 

Orange Club

Klöversystem som konstruerades och spelades av Jim Jacoby och Robert Wolff åren 1970—72. Liksom Black Club är systemet BTC-baserat.

 

Power Precision

Populärt namn för den precisionsvariant som utvecklades av Alan Sontag och

Peter Weichsel, medlemmar i »Precision Team».

 

PRO system

Ett budsystem använt av många spelare på den amerikanska västkusten. PRO står för »Pattern Relay Organized». Den starka handen kan ofta relä­bjuda för att få mer information om partnerns hand.

 

Sangöppningen i systemet visar 14-16 hp och klöveröppningen är konven­tionell, antingen med äkta klöver eller minst 17 poäng.

 

Prestationsklöver

Även kallat Decision Club. Sveriges svar på Precision, utvecklat av Mats Nilsland och Rolf-Eric Andersson och spelat i OS i Miami 1972. Öppningsbuden är helt artificiella och visar typ av fördelning.-

 

 • 1§ visar trefärgad handtyp och minst 11 hp.
 • 1¨ visar jämn hand och minst 12 hp.
 • 1© visar tvåfärgad handtyp och minst 11 hp.
 • 1ª visar enfärgshand med minst 15 hp, 2 i färg samma med 11-14 hp.
 • Sangöppningen är utgångskrav med obalanserad hand.

 

Regres

Det mest kända av de polska pass-systemen med svaga öppningar och starkt pass.

 

I Regres visar öppningen 1¨ 0-7 hp och alla övriga öppningar 8-12 hp, en princip som återkommer i många system av denna typ.

 

Idén med »weak-opening-systems» är att öppna budgivningen på så många händer som möjligt. Därigenom får man ett försprång i budgivningen och fler chanser att använda sitt omdöme.

 

Högfärgsöppningarna i Regres är relativt naturliga, men kan vara på tre kort. 1§ visar en hand med någon singel.

 

Andra polska system av samma typ är: Delta, Anti-Delta, No-Name system, Beta, Big Beat, Sigma, Lambda och Theta.

 

Flera av systemen har Stanislaw Ruminskl som upphovsman.

 

Reläprecision

Utveckling av precisionsmetoden, företagen av både R.J. Danielson, USA, och R. Fleet, England. Det finns således flera varianter av reläprecision och vi kan inte här gå in på skillnader i olika förekommande varianter.

 

Gemensamt för dem är att budgivningen efter 1§ konventionaliserats, exempelvis är Oh återbud 1§-1¨; 1© artificiellt.

 

Romex

Relativt naturligt system med 1NT som artificiell halvstark öppning på 18-21 poäng [Romex Dynamic 1 NT]. Konstruktör av Romex är Dr George Rosenkranz, Mexico, som särskilt föresprakar förlorarmetoden vid handens värdering.

 

Roth Club

Klöversystem med positivt 1¨-svar. Många principer från Roth-Stone finns med. Roth Club konstruerades 1970.

 

Roth-Stone

Naturliga budmetoder utformade av den kände teoretikern Al Roth i sam­arbete med förre partnern Tobias Stone.

 

Roth-Stone förordar sunda öppningar i första och andra hand, med kon­struktiv enkel höjning som är på gränsen till krav.

 

Roth-Stone har också bidragit till att popularisera de negativa dubblingar­na (Sputnik) och utformat den moderna versionen.

 

Sangspader

Aggressivt system där pass visar 12-17 hp och spaderöppningen 8-12 och jämn hand. Även övriga öppningsbud är artificiella. Budsystemet är kon­struerat av Andreas Könyves.

 

Schenken (Big Club) System

Klöversystem konstruerat av Howard Schenken och spelat i VM-sammanhang av honom och Peter Leventritt.

 

Schenkens Big Club var populärt i USA och relativt naturligt i stil med Pre­cisionsklöver. Sangöppningen är dock stark, med 16-18 hp. Stayman används både efter öppning och återbud i sang.

 

Skinny Club

Konstruerat av Mats Nilsland och Anders Wirgren. Klöveröppningen är stark (minst 17) eller svag (5-8 med vissa händer) för att förekomma destruktiva försvarsmetoder. Öppningsbuden 1¨ och 2§/¨ visar 14-16 hp, sangöppningen 12-16 och 1-2©/ª 8-13 enligt Minisplitmetoden.

 

STG

Utformat av Alvar Stenberg på 60-talet. STG är ett klöversystem med grunder liknande precisionssystemets. Högfärgsöppningarna visar 5-kortsfärg men kan vara 3 poäng svagare än i Acol.

 

Stora Ettöppningen

Aggressivt system utformat av Chalmers-studenter på 60-talet. sangöppningen visade 12-15, 2-öppningarna 8-15 poäng. Öppningsbuden 1 i färg visar starka sanghänder eller färghänder och är krav.

 

En variant innebar att man öppnade med 1NT på 10-12, 2NT med 13-15 och 3NT med 16-18 hp. Inte att undra på att man blivit duktiga spelförare i Göteborg...

 

Vanderbilt Club

Harold 5. Vanderbilt, som räknas som kontraktsbridgens uppfinnare, var ock­så den förste att föreslå 1§ som starkt öppningsbud för att lättare få bukt med de svårbjudna starka händerna.

 

Vanderbilt beskrev sitt klöversystem redan 1934 och efter en viss populari­tet glömdes systemet bort. Italienarnas Neapelklöver och sedermera Blue Team Club, samt Schenkens Big Club är system som åter gjorde klöversystem populära. På 60-talet återkom Vanderbilt med en ny beskrivning av sina metoder och detta medförde att många spelade Vanderbilt-klöver i USA.

 

Vienna

Viennasystemet baserades ursprungligen på Bambergers poängberäkning (7-5-3-1), men moderna användare föredrar ofta 4-3-2-1-skalan.

 

Grunden i systemet är en artificiell klöveröppning för svaga händer (utan annan 5-kortsfärg än möjligen klöver) och en stark artificiell sangöppning vis­ande minst 18 poäng.

 

Negativa reläsvar används i båda fallen. Vienna utformades av österrikaren Paul Stern 1935 och var det första konventionella system som hade interna­tionella framgångar. Numera spelas det främst på Island och i Österrike, men liknande metoder återfinnes i Australien.

 

Subtle Club

Klöversystem utformat av M. Wolf och M. Andersen, USA. En del nya idéer i klöverbudgivnigen presenteras medan systemet i övrigt är naturligt.

 

Super Standard

Systematiserad Modern Standard, utformad och spelad av Nilsland-Andersson-­Ofsén.

 

 

Version & datum:

1 – 2003-10-31

Beskrivet av:

Sven-Olov Flodqvist

 

y>